[Thủ thuật code chuyên nghiệp] Chia sẻ code button cực kỳ đẹp và chuyên nghiệp

See the Pen
Modern Button Styles – 45 CSS Only Buttons
by Hoang 1 (@Hoang-1)
on CodePen.

[Thủ thuật code chuyên nghiệp] Chia sẻ code button cực kỳ đẹp và chuyên nghiệp
Các bạn xem demo phía trên để biết chi tiết nhé

[Thủ thuật code chuyên nghiệp] Chia sẻ code button cực kỳ đẹp và chuyên nghiệp
[Thủ thuật code chuyên nghiệp] Chia sẻ code button cực kỳ đẹp và chuyên nghiệp
Cách làm nhìn phức tạp, chứ cực kỳ là đơn giản luôn nè. Hãy cùng xem cách làm mà chothemewp hướng dẫn mọi người nhá.

Bước 1. Tạo 1 trang hoặc 1 bài viết mà bạn thích

Chỉ cần tạo 1 trang giao diện để chứa code thôi. Hoặc các bạn có thể thêm 1 HTML ở bất kì chỗ nào cũng được nhé. Ở đây mình hướng dẫn theo cách thêm trang mới.

Các bạn bỏ code sau vào trang có mong muốn nhé

<body class="bg-gray-50">
 <!-- Section Start -->
 <section class="section pt-28 pb-20" id="home">
  <div class="mx-10">
   <div class="lg:flex justify-center">
    <div class="text-center">
     <div class="text-center">
      <h1 class="text-4xl font-semibold leading-[50px] tracking-wide text-transparent bg-clip-text bg-gradient-to-l from-pink-400 to-blue-600 mb-10">
       45 CSS Only Modern Button Styles
      </h1>
     </div>
    </div>
   </div>
  </div>
 </section>
 <!-- Section End -->

 <section class="relative pb-20">
  <div class="container">
   <div class="grid md:grid-cols-3 sm:grid-cols-2 grid-cols-1 gap-6">
    <!-- 1 -->
    <div class="border w-full h-40 flex items-center justify-center">
     <a href="#_" class="relative inline-block text-lg group">
      <span class="relative z-10 block px-5 py-3 overflow-hidden font-medium leading-tight text-gray-800 transition-colors duration-300 ease-out border-2 border-gray-900 rounded-lg group-hover:text-white">
       <span class="absolute inset-0 w-full h-full px-5 py-3 rounded-lg bg-gray-50"></span>
       <span class="absolute left-0 w-48 h-48 -ml-2 transition-all duration-300 origin-top-right -rotate-90 -translate-x-full translate-y-12 bg-gray-900 group-hover:-rotate-180 ease"></span>
       <span class="relative">Button</span>
      </span>
      <span class="absolute bottom-0 right-0 w-full h-12 -mb-1 -mr-1 transition-all duration-200 ease-linear bg-gray-900 rounded-lg group-hover:mb-0 group-hover:mr-0" data-rounded="rounded-lg"></span>
     </a>
    </div>
    <!-- 2 -->
    <div class="border w-full h-40 flex items-center justify-center">
     <a href="https://loadmcx.com" target="_blank" class="relative inline-flex items-center justify-start py-3 pl-4 pr-12 overflow-hidden font-semibold shadow text-indigo-600 transition-all duration-150 ease-in-out rounded hover:pl-10 hover:pr-6 bg-gray-50 group">
      <span class="absolute bottom-0 left-0 w-full h-1 transition-all duration-150 ease-in-out bg-indigo-600 group-hover:h-full"></span>
      <span class="absolute right-0 pr-4 duration-200 ease-out group-hover:translate-x-12">
       <svg class="w-5 h-5 text-green-400" fill="none" stroke="currentColor" viewBox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
        <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M14 5l7 7m0 0l-7 7m7-7H3"></path>
       </svg>
      </span>
      <span class="absolute left-0 pl-2.5 -translate-x-12 group-hover:translate-x-0 ease-out duration-200">
       <svg class="w-5 h-5 text-green-400" fill="none" stroke="currentColor" viewBox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
        <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M14 5l7 7m0 0l-7 7m7-7H3"></path>
       </svg>
      </span>
      <span class="relative w-full text-left transition-colors duration-200 ease-in-out group-hover:text-white">Button</span>
     </a>
    </div>
    <!-- 3 -->
    <div class="border w-full h-40 flex items-center justify-center">
     <a href="#_" class="relative px-5 py-2 font-medium text-white group">
      <span class="absolute inset-0 w-full h-full transition-all duration-300 ease-out transform translate-x-0 -skew-x-12 bg-purple-500 group-hover:bg-purple-700 group-hover:skew-x-12"></span>
      <span class="absolute inset-0 w-full h-full transition-all duration-300 ease-out transform skew-x-12 bg-purple-700 group-hover:bg-purple-500 group-hover:-skew-x-12"></span>
      <span class="absolute bottom-0 left-0 hidden w-10 h-20 transition-all duration-100 ease-out transform -translate-x-8 translate-y-10 bg-purple-600 -rotate-12"></span>
      <span class="absolute bottom-0 right-0 hidden w-10 h-20 transition-all duration-100 ease-out transform translate-x-10 translate-y-8 bg-purple-400 -rotate-12"></span>
      <span class="relative">Button</span>
     </a>
    </div>
    <!-- 4 -->
    <div class="border w-full h-40 flex items-center justify-center">
     <a href="#_" class="rounded-md px-3.5 py-2 m-1 overflow-hidden relative group cursor-pointer border-2 font-medium border-indigo-600 text-indigo-600 ">
      <span class="absolute w-64 h-0 transition-all duration-300 origin-center rotate-45 -translate-x-20 bg-indigo-600 top-1/2 group-hover:h-64 group-hover:-translate-y-32 ease"></span>
      <span class="relative text-indigo-600 transition duration-300 group-hover:text-white ease">Button</span>
     </a>
    </div>
    <!-- 5 -->
    <div class="border w-full h-40 flex items-center justify-center">
     <a href="#_" class="px-5 py-2.5 relative rounded group font-medium text-white inline-block">
      <span class="absolute top-0 left-0 w-full h-full rounded opacity-50 filter blur-sm bg-gradient-to-br from-purple-600 to-blue-500"></span>
      <span class="h-full w-full inset-0 absolute mt-0.5 ml-0.5 bg-gradient-to-br filter group-active:opacity-0 rounded opacity-50 from-purple-600 to-blue-500"></span>
      <span class="absolute inset-0 w-full h-full transition-all duration-200 ease-out rounded shadow-xl bg-gradient-to-br filter group-active:opacity-0 group-hover:blur-sm from-purple-600 to-blue-500"></span>
      <span class="absolute inset-0 w-full h-full transition duration-200 ease-out rounded bg-gradient-to-br to-purple-600 from-blue-500"></span>
      <span class="relative">Button</span>
     </a>
    </div>
    <!-- 6 -->
    <div class="border w-full h-40 flex items-center justify-center">
     <a href="#_" class="px-5 py-2.5 relative rounded group overflow-hidden font-medium bg-white text-purple-600 inline-block">
      <span class="absolute top-0 left-0 flex w-full h-0 mb-0 transition-all duration-200 ease-out transform translate-y-0 bg-purple-600 group-hover:h-full opacity-90"></span>
      <span class="relative group-hover:text-white">Button</span>
     </a>
    </div>
    <!-- 7 -->
    <div class="border w-full h-40 flex items-center justify-center">
     <a href="#_" class="rounded relative inline-flex group items-center justify-center px-3.5 py-2 m-1 cursor-pointer border-b-4 border-l-2 active:border-purple-600 active:shadow-none shadow-lg bg-gradient-to-tr from-purple-600 to-purple-500 border-purple-700 text-white">
      <span class="absolute w-0 h-0 transition-all duration-300 ease-out bg-white rounded-full group-hover:w-32 group-hover:h-32 opacity-10"></span>
      <span class="relative">Button</span>
     </a>
    </div>
    <!-- 8 -->
    <div class="border w-full h-40 flex items-center justify-center">
     <a href="#_" class="inline-flex overflow-hidden text-white bg-gray-900 rounded group">
      <span class="px-3.5 py-2 text-white bg-purple-500 group-hover:bg-purple-600 flex items-center justify-center">
       <svg class="w-5 h-5" fill="none" stroke="currentColor" viewBox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
        <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M16 11V7a4 4 0 00-8 0v4M5 9h14l1 12H4L5 9z"></path>
       </svg>
      </span>
      <span class="pl-4 pr-5 py-2.5">Button</span>
     </a>
    </div>
    <!-- 9 -->
    <div class="border w-full h-40 flex items-center justify-center">
     <a href="#_" class="relative inline-flex items-center px-12 py-3 overflow-hidden text-lg font-medium text-indigo-600 border-2 border-indigo-600 rounded-full hover:text-white group hover:bg-gray-50">
      <span class="absolute left-0 block w-full h-0 transition-all bg-indigo-600 opacity-100 group-hover:h-full top-1/2 group-hover:top-0 duration-400 ease"></span>
      <span class="absolute right-0 flex items-center justify-start w-10 h-10 duration-300 transform translate-x-full group-hover:translate-x-0 ease">
       <svg class="w-5 h-5" fill="none" stroke="currentColor" viewBox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
        <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M14 5l7 7m0 0l-7 7m7-7H3"></path>
       </svg>
      </span>
      <span class="relative">Button</span>
     </a>
    </div>
    <!-- 10 -->
    <div class="border w-full h-40 flex items-center justify-center">
     <a href="#_" class="relative px-6 py-3 font-bold text-black group">
      <span class="absolute inset-0 w-full h-full transition duration-300 ease-out transform -translate-x-2 -translate-y-2 bg-red-300 group-hover:translate-x-0 group-hover:translate-y-0"></span>
      <span class="absolute inset-0 w-full h-full border-4 border-black"></span>
      <span class="relative">Button</span>
     </a>
    </div>
    <!-- 11 -->
    <div class="border w-full h-40 flex items-center justify-center">
     <a href="#_" class="relative rounded px-5 py-2.5 overflow-hidden group bg-green-500 hover:bg-gradient-to-r hover:from-green-500 hover:to-green-400 text-white hover:ring-2 hover:ring-offset-2 hover:ring-green-400 transition-all ease-out duration-300">
      <span class="absolute right-0 w-8 h-32 -mt-12 transition-all duration-1000 transform translate-x-12 bg-white opacity-10 rotate-12 group-hover:-translate-x-40 ease"></span>
      <span class="relative">Button</span>
     </a>
    </div>
    <!-- 12 -->
    <div class="border w-full h-40 flex items-center justify-center">
     <a href="#_" class="relative inline-flex items-center justify-center p-4 px-5 py-3 overflow-hidden font-medium text-indigo-600 transition duration-300 ease-out rounded-full shadow-xl group hover:ring-1 hover:ring-purple-500">
      <span class="absolute inset-0 w-full h-full bg-gradient-to-br from-blue-600 via-purple-600 to-pink-700"></span>
      <span class="absolute bottom-0 right-0 block w-64 h-64 mb-32 mr-4 transition duration-500 origin-bottom-left transform rotate-45 translate-x-24 bg-pink-500 rounded-full opacity-30 group-hover:rotate-90 ease"></span>
      <span class="relative text-white">Button</span>
     </a>
    </div>
    <!-- 13 -->
    <div class="border w-full h-40 flex items-center justify-center">
     <a href="#_" class="relative px-10 py-3 font-medium text-white transition duration-300 bg-green-400 rounded-md hover:bg-green-500 ease">
      <span class="absolute bottom-0 left-0 h-full -ml-2">
       <svg viewBox="0 0 487 487" class="w-auto h-full opacity-100 object-stretch" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
        <path d="M0 .3c67 2.1 134.1 4.3 186.3 37 52.2 32.7 89.6 95.8 112.8 150.6 23.2 54.8 32.3 101.4 61.2 149.9 28.9 48.4 77.7 98.8 126.4 149.2H0V.3z" fill="#FFF" fill-rule="nonzero" fill-opacity=".1"></path>
       </svg>
      </span>
      <span class="absolute top-0 right-0 w-12 h-full -mr-3">
       <svg viewBox="0 0 487 487" class="object-cover w-full h-full" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
        <path d="M487 486.7c-66.1-3.6-132.3-7.3-186.3-37s-95.9-85.3-126.2-137.2c-30.4-51.8-49.3-99.9-76.5-151.4C70.9 109.6 35.6 54.8.3 0H487v486.7z" fill="#FFF" fill-rule="nonzero" fill-opacity=".1"></path>
       </svg>
      </span>
      <span class="relative">Button</span>
     </a>
    </div>
    <!-- 14 -->
    <div class="border w-full h-40 flex items-center justify-center">
     <a href="#_" class="relative px-5 py-3 overflow-hidden font-medium text-gray-600 bg-white border border-gray-100 rounded-lg shadow-inner group">
      <span class="absolute top-0 left-0 w-0 h-0 transition-all duration-200 border-t-2 border-gray-600 group-hover:w-full ease"></span>
      <span class="absolute bottom-0 right-0 w-0 h-0 transition-all duration-200 border-b-2 border-gray-600 group-hover:w-full ease"></span>
      <span class="absolute top-0 left-0 w-full h-0 transition-all duration-300 delay-200 bg-gray-600 group-hover:h-full ease"></span>
      <span class="absolute bottom-0 left-0 w-full h-0 transition-all duration-300 delay-200 bg-gray-600 group-hover:h-full ease"></span>
      <span class="absolute inset-0 w-full h-full duration-300 delay-300 bg-gray-900 opacity-0 group-hover:opacity-100"></span>
      <span class="relative transition-colors duration-300 delay-200 group-hover:text-white ease">Button</span>
     </a>
    </div>
    <!-- 15 -->
    <div class="border w-full h-40 flex items-center justify-center">
     <a href="#_" class="box-border relative z-30 inline-flex items-center justify-center w-auto px-8 py-3 overflow-hidden font-bold text-white transition-all duration-300 bg-indigo-600 rounded-md cursor-pointer group ring-offset-2 ring-1 ring-indigo-300 ring-offset-indigo-200 hover:ring-offset-indigo-500 ease focus:outline-none">
      <span class="absolute bottom-0 right-0 w-8 h-20 -mb-8 -mr-5 transition-all duration-300 ease-out transform rotate-45 translate-x-1 bg-white opacity-10 group-hover:translate-x-0"></span>
      <span class="absolute top-0 left-0 w-20 h-8 -mt-1 -ml-12 transition-all duration-300 ease-out transform -rotate-45 -translate-x-1 bg-white opacity-10 group-hover:translate-x-0"></span>
      <span class="relative z-20 flex items-center text-sm">
       <svg class="relative w-5 h-5 mr-2 text-white" fill="none" stroke="currentColor" viewBox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
        <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M13 10V3L4 14h7v7l9-11h-7z"></path>
       </svg>
       Button
      </span>
     </a>
    </div>
    <!-- 16 -->
    <div class="border w-full h-40 flex items-center justify-center">
     <a href="#_" class="relative z-30 inline-flex items-center justify-center w-auto px-8 py-3 overflow-hidden font-bold text-gray-500 transition-all duration-500 border border-gray-200 rounded-md cursor-pointer group ease bg-gradient-to-b from-white to-gray-50 hover:from-gray-50 hover:to-white active:to-white">
      <span class="w-full h-0.5 absolute bottom-0 group-active:bg-transparent left-0 bg-gray-100"></span>
      <span class="h-full w-0.5 absolute bottom-0 group-active:bg-transparent right-0 bg-gray-100"></span>
      Button
     </a>
    </div>
    <!-- 17 -->
    <div class="border w-full h-40 flex items-center justify-center">
     <a href="#_" class="relative inline-block px-4 py-2 font-medium group">
      <span class="absolute inset-0 w-full h-full transition duration-200 ease-out transform translate-x-1 translate-y-1 bg-black group-hover:-translate-x-0 group-hover:-translate-y-0"></span>
      <span class="absolute inset-0 w-full h-full bg-white border-2 border-black group-hover:bg-black"></span>
      <span class="relative text-black group-hover:text-white">Button</span>
     </a>
    </div>
    <!-- 18 -->
    <div class="border w-full h-40 flex items-center justify-center">
     <a href="#_" class="relative inline-flex items-center justify-center p-4 px-6 py-3 overflow-hidden font-medium text-indigo-600 transition duration-300 ease-out border-2 border-purple-500 rounded-full shadow-md group">
      <span class="absolute inset-0 flex items-center justify-center w-full h-full text-white duration-300 -translate-x-full bg-purple-500 group-hover:translate-x-0 ease">
       <svg class="w-6 h-6" fill="none" stroke="currentColor" viewBox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
        <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M14 5l7 7m0 0l-7 7m7-7H3"></path>
       </svg>
      </span>
      <span class="absolute flex items-center justify-center w-full h-full text-purple-500 transition-all duration-300 transform group-hover:translate-x-full ease">Button</span>
      <span class="relative invisible">Button</span>
     </a>
    </div>
    <!-- 19 -->
    <div class="border w-full h-40 flex items-center justify-center">
     <a href="#_" class="relative items-center justify-center inline-block p-4 px-5 py-3 overflow-hidden font-medium text-indigo-600 rounded-lg shadow-2xl group">
      <span class="absolute top-0 left-0 w-40 h-40 -mt-10 -ml-3 transition-all duration-700 bg-red-500 rounded-full blur-md ease"></span>
      <span class="absolute inset-0 w-full h-full transition duration-700 group-hover:rotate-180 ease">
       <span class="absolute bottom-0 left-0 w-24 h-24 -ml-10 bg-purple-500 rounded-full blur-md"></span>
       <span class="absolute bottom-0 right-0 w-24 h-24 -mr-10 bg-pink-500 rounded-full blur-md"></span>
      </span>
      <span class="relative text-white">Button</span>
     </a>
    </div>
    <!-- 20 -->
    <div class="border w-full h-40 flex items-center justify-center">
     <a href="#_" class="relative inline-flex items-center justify-start px-6 py-3 overflow-hidden font-medium transition-all bg-red-500 rounded-xl group">
      <span class="absolute top-0 right-0 inline-block w-4 h-4 transition-all duration-500 ease-in-out bg-red-700 rounded group-hover:-mr-4 group-hover:-mt-4">
       <span class="absolute top-0 right-0 w-5 h-5 rotate-45 translate-x-1/2 -translate-y-1/2 bg-white"></span>
      </span>
      <span class="absolute bottom-0 left-0 w-full h-full transition-all duration-500 ease-in-out delay-200 -translate-x-full translate-y-full bg-red-600 rounded-2xl group-hover:mb-12 group-hover:translate-x-0"></span>
      <span class="relative w-full text-left text-white transition-colors duration-200 ease-in-out group-hover:text-white">Button</span>
     </a>
    </div>
    <!-- 21 -->
    <div class="border w-full h-40 flex items-center justify-center">
     <a href="#_" class="px-5 py-2.5 font-medium bg-blue-100/60 hover:bg-blue-100 hover:text-blue-600 text-blue-500 rounded-lg text-sm">
      Button
     </a>
    </div>
    <!-- 22 -->
    <div class="border w-full h-40 flex items-center justify-center">
     <a href="#_" class="inline-flex items-center justify-center px-4 py-2 text-base font-medium leading-6 text-white whitespace-no-wrap bg-blue-600 border border-blue-700 rounded-md shadow-sm hover:bg-blue-700 focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-offset-2 focus:ring-blue-500" data-rounded="rounded-md" data-primary="blue-600" data-primary-reset="{}">
      Button
     </a>
    </div>
    <!-- 23 -->
    <div class="border w-full h-40 flex items-center justify-center">
     <a href="#_" class="inline-flex items-center px-6 py-3 text-gray-500 bg-gray-100 rounded-md hover:bg-gray-200 hover:text-gray-600">
      Button
     </a>
    </div>
    <!-- 24 -->
    <div class="border w-full h-40 flex items-center justify-center">
     <a href="#_" class="inline-flex items-center justify-center px-4 py-2 text-base font-medium leading-6 text-gray-600 whitespace-no-wrap bg-white border border-gray-200 rounded-md shadow-sm hover:bg-gray-50 focus:outline-none focus:shadow-none">
      Button
     </a>
    </div>
    <!-- 25 -->
    <div class="border w-full h-40 flex items-center justify-center">
     <a href="#_" class="inline-flex items-center justify-center h-12 px-6 font-medium tracking-wide text-white transition duration-200 bg-gray-900 rounded-lg hover:bg-gray-800 focus:shadow-outline focus:outline-none">
      Button
     </a>
    </div>
    <!-- 26 -->
    <div class="border w-full h-40 flex items-center justify-center">
     <a href="#_" class="inline-flex items-center justify-center px-5 py-3 text-base font-medium text-center text-indigo-100 border border-indigo-500 rounded-lg shadow-sm cursor-pointer hover:text-white bg-gradient-to-br from-purple-500 via-indigo-500 to-indigo-500">
      <svg class="w-5 h-5 mr-2" fill="none" stroke="currentColor" viewBox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
       <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M13 10V3L4 14h7v7l9-11h-7z"></path>
      </svg>
      <span class="relative">Button</span>
     </a>
    </div>
    <!-- 27 -->
    <div class="border w-full h-40 flex items-center justify-center">
     <a href="#_" class="inline-flex items-center justify-center w-full px-8 py-4 text-base font-bold leading-6 text-white bg-indigo-600 border border-transparent rounded-full md:w-auto hover:bg-indigo-500 focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-offset-2 focus:ring-indigo-600">
      Button
     </a>
    </div>
    <!-- 28 -->
    <div class="border w-full h-40 flex items-center justify-center">
     <a href="#_" class="inline-flex items-center justify-center w-full px-6 py-3 mb-2 text-lg text-white bg-green-500 rounded-md hover:bg-green-400 sm:w-auto sm:mb-0" data-primary="green-400" data-rounded="rounded-2xl" data-primary-reset="{}">
      Get Started
      <svg class="w-4 h-4 ml-1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 20 20" fill="currentColor">
       <path fill-rule="evenodd" d="M10.293 3.293a1 1 0 011.414 0l6 6a1 1 0 010 1.414l-6 6a1 1 0 01-1.414-1.414L14.586 11H3a1 1 0 110-2h11.586l-4.293-4.293a1 1 0 010-1.414z" clip-rule="evenodd"></path>
      </svg>
     </a>
    </div>
    <!-- 29 -->
    <div class="border w-full h-40 flex items-center justify-center">
     <a href="#_" class="relative px-6 py-3 font-bold text-white rounded-lg group">
      <span class="absolute inset-0 w-full h-full transition duration-300 transform -translate-x-1 -translate-y-1 bg-purple-800 ease opacity-80 group-hover:translate-x-0 group-hover:translate-y-0"></span>
      <span class="absolute inset-0 w-full h-full transition duration-300 transform translate-x-1 translate-y-1 bg-pink-800 ease opacity-80 group-hover:translate-x-0 group-hover:translate-y-0 mix-blend-screen"></span>
      <span class="relative">Button</span>
     </a>
    </div>
    <!-- 30 -->
    <div class="border w-full h-40 flex items-center justify-center">
     <a href="#_" class="relative inline-flex items-center justify-center px-6 py-3 overflow-hidden font-bold text-black hover:text-white rounded-md shadow-2xl group">
      <span class="absolute inset-0 w-full h-full transition duration-300 ease-out opacity-0 bg-gradient-to-br from-pink-600 via-purple-700 to-blue-400 group-hover:opacity-100"></span>
      <!-- Top glass gradient -->
      <span class="absolute top-0 left-0 w-full bg-gradient-to-b from-white to-transparent opacity-5 h-1/3"></span>
      <!-- Bottom gradient -->
      <span class="absolute bottom-0 left-0 w-full h-1/3 bg-gradient-to-t from-white to-transparent opacity-5"></span>
      <!-- Left gradient -->
      <span class="absolute bottom-0 left-0 w-4 h-full bg-gradient-to-r from-white to-transparent opacity-5"></span>
      <!-- Right gradient -->
      <span class="absolute bottom-0 right-0 w-4 h-full bg-gradient-to-l from-white to-transparent opacity-5"></span>
      <span class="absolute inset-0 w-full h-full border border-white rounded-md opacity-10"></span>
      <span class="absolute w-0 h-0 transition-all duration-300 ease-out bg-white rounded-full group-hover:w-56 group-hover:h-56 opacity-5"></span>
      <span class="relative">Button</span>
     </a>
    </div>
    <!-- 31 -->
    <div class="border w-full h-40 flex items-center justify-center">
     <a href="#_" class="relative p-0.5 inline-flex items-center justify-center font-bold overflow-hidden group rounded-md">
      <span class="w-full h-full bg-gradient-to-br from-[#ff8a05] via-[#ff5478] to-[#ff00c6] group-hover:from-[#ff00c6] group-hover:via-[#ff5478] group-hover:to-[#ff8a05] absolute"></span>
      <span class="relative px-6 py-3 transition-all ease-out bg-gray-900 rounded-md group-hover:bg-opacity-0 duration-400">
       <span class="relative text-white">Button</span>
      </span>
     </a>
    </div>
    <!-- 32 -->
    <div class="border w-full h-40 flex items-center justify-center">
     <a href="#_" class="relative inline-flex items-center justify-start px-5 py-3 overflow-hidden font-bold rounded-full group">
      <span class="w-32 h-32 rotate-45 translate-x-12 -translate-y-2 absolute left-0 top-0 bg-black opacity-[3%]"></span>
      <span class="absolute top-0 left-0 w-48 h-48 -mt-1 transition-all duration-500 ease-in-out rotate-45 -translate-x-56 -translate-y-24 bg-black opacity-100 group-hover:-translate-x-8"></span>
      <span class="relative w-full text-left text-blbg-black transition-colors duration-200 ease-in-out group-hover:text-gray-200">Button</span>
      <span class="absolute inset-0 border-2 border-blbg-black rounded-full"></span>
     </a>
    </div>
    <!-- 33 -->
    <div class="border w-full h-40 flex items-center justify-center">
     <a href="#_" class="relative items-center justify-start inline-block px-5 py-3 overflow-hidden font-medium transition-all shadow bg-blue-600 rounded-full hover:bg-white group">
      <span class="absolute inset-0 border-0 group-hover:border-[25px] ease-linear duration-100 transition-all border-white rounded-full"></span>
      <span class="relative w-full text-left text-white transition-colors duration-200 ease-in-out group-hover:text-blue-600">Button</span>
     </a>
    </div>
    <!-- 34 -->
    <div class="border w-full h-40 flex items-center justify-center">
     <a href="#_" class="relative inline-flex items-center justify-start px-6 py-3 overflow-hidden font-medium transition-all shadow bg-white rounded hover:bg-white group">
      <span class="w-48 h-48 rounded rotate-[-40deg] bg-purple-600 absolute bottom-0 left-0 -translate-x-full ease-out duration-500 transition-all translate-y-full mb-9 ml-9 group-hover:ml-0 group-hover:mb-32 group-hover:translate-x-0"></span>
      <span class="relative w-full text-left text-black transition-colors duration-300 ease-in-out group-hover:text-white">Button</span>
     </a>
    </div>
    <!-- 35 -->
    <div class="border w-full h-40 flex items-center justify-center">
     <a href="#_" class="relative inline-flex items-center justify-center px-6 py-3 text-lg font-medium tracking-tighter text-white bg-transparent shadow rounded-md group">
      <span class="absolute inset-0 w-full h-full mt-1 ml-1 transition-all duration-300 ease-in-out bg-purple-600 rounded-md group-hover:mt-0 group-hover:ml-0"></span>
      <span class="absolute inset-0 w-full h-full bg-white rounded-md "></span>
      <span class="absolute inset-0 w-full h-full transition-all duration-200 ease-in-out delay-100 bg-purple-600 rounded-md opacity-0 group-hover:opacity-100 "></span>
      <span class="relative text-purple-600 transition-colors duration-200 ease-in-out delay-100 group-hover:text-white">Button</span>
     </a>
    </div>
    <!-- 36 -->
    <div class="border w-full h-40 flex items-center justify-center">
     <a href="#_" class="relative inline-flex items-center justify-center px-10 py-4 overflow-hidden font-mono font-medium tracking-tighter text-white bg-gray-800 rounded-lg group">
      <span class="absolute w-0 h-0 transition-all duration-500 ease-out bg-green-500 rounded-full group-hover:w-56 group-hover:h-56"></span>
      <span class="absolute inset-0 w-full h-full -mt-1 rounded-lg opacity-30 bg-gradient-to-b from-transparent via-transparent to-gray-700"></span>
      <span class="relative">Button</span>
     </a>
    </div>
    <!-- 37 -->
    <div class="border w-full h-40 flex items-center justify-center">
     <a href="#_" class="inline-flex items-center w-full px-5 py-3 mb-3 mr-1 text-base font-semibold text-white no-underline align-middle bg-blue-600 border border-transparent border-solid rounded-md cursor-pointer select-none sm:mb-0 sm:w-auto hover:bg-blue-700 hover:border-blue-700 hover:text-white focus-within:bg-blue-700 focus-within:border-blue-700">
      Button
      <svg class="w-4 h-4 ml-2" fill="none" stroke="currentColor" viewBox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
       <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M14 5l7 7m0 0l-7 7m7-7H3"></path>
      </svg>
     </a>
    </div>
    <!-- 38 -->
    <div class="border w-full h-40 flex items-center justify-center">
     <a href="#_" class="relative inline-block w-auto px-6 py-3 overflow-hidden text-base font-semibold text-center shadow text-gray-800 rounded-lg bg-gray-50 hover:text-black hover:bg-white">
      Button
     </a>
    </div>
    <!-- 39 -->
    <div class="border w-full h-40 flex items-center justify-center">
     <a href="#_" class="px-10 py-4 text-xl font-semibold text-center text-white transition duration-300 rounded-lg hover:from-purple-600 hover:to-pink-600 ease bg-gradient-to-br from-purple-500 to-pink-500 md:w-auto">
      Button
     </a>
    </div>
    <!-- 40 -->
    <div class="border w-full h-40 flex items-center justify-center">
     <a href="#_" class="inline-flex items-center justify-center h-16 px-10 py-0 text-xl font-semibold text-center text-gray-900 no-underline align-middle transition-all duration-300 ease-in-out bg-transparent border-2 border-gray-600 border-solid rounded-full cursor-pointer select-none hover:text-blue-600 hover:border-blue-600 focus:shadow-xs focus:no-underline">
      Button
     </a>
    </div>
    <!-- 41 -->
    <div class="border w-full h-40 flex items-center justify-center">
     <a href="#_" class="inline-block py-4 text-xl text-white bg-gray-800 px-7 hover:bg-gray-700 rounded-xl">
      Button
     </a>
    </div>
    <!-- 42 -->
    <div class="border w-full h-40 flex items-center justify-center">
     <a href="#_" class="inline-block px-5 py-2 mx-auto text-white bg-blue-600 rounded-full hover:bg-blue-700 md:mx-0">
      Button
     </a>
    </div>
    <!-- 43 -->
    <div class="border w-full h-40 flex items-center justify-center">
     <a href="#_" class="inline-block items-center justify-center px-4 py-2 text-base font-medium leading-6 text-white whitespace-no-wrap bg-sky-500 border-2 border-transparent rounded-full shadow-sm hover:bg-transparent hover:text-sky-500 hover:border-sky-500 focus:outline-none">
      Button
     </a>
    </div>
    <!-- 44 -->
    <div class="border w-full h-40 flex items-center justify-center">
     <a href="#_" class="w-full py-4 text-xl text-center text-white transition-colors duration-300 bg-green-400 rounded-full hover:bg-green-500 ease px-9 md:w-auto">
      Button
     </a>
    </div>
    <!-- 45 -->
    <div class="border w-full h-40 flex items-center justify-center">
     <button class="btn p-4 relative border-0 uppercase text-amber-300 shadow bg-transparent hover:delay-[.5s] transition-all duration-500 hover:text-white before:absolute before:left-0 before:bottom-0 before:h-[2px] before:w-0 before:transition-all before:duration-500 before:bg-amber-300 before:hover:w-full after:absolute after:left-0 after:bottom-0 after:h-0 after:w-full after:transition-all after:duration-500 after:bg-amber-300 after:hover:h-full after:text-white after:-z-10 after:hover:delay-[0.4s]">
      Hover me
     </button>
    </div>
   </div>
  </div><!-- Container End -->
 </section>

Code trên dùng để tạo các nút như demo

Bước 2. Thêm Css

@import url(https://fonts.googleapis.com/css2?family=REM:wght@100;200;400;500;600;700;800&display=swap);
*,
::after,
::before {
 box-sizing: border-box;
 border: 0 solid #e5e7eb;
 --tw-border-spacing-x: 0;
 --tw-border-spacing-y: 0;
 --tw-translate-x: 0;
 --tw-translate-y: 0;
 --tw-rotate: 0;
 --tw-skew-x: 0;
 --tw-skew-y: 0;
 --tw-scale-x: 1;
 --tw-scale-y: 1;
 --tw-pan-x: ;
 --tw-pan-y: ;
 --tw-pinch-zoom: ;
 --tw-scroll-snap-strictness: proximity;
 --tw-gradient-from-position: ;
 --tw-gradient-via-position: ;
 --tw-gradient-to-position: ;
 --tw-ordinal: ;
 --tw-slashed-zero: ;
 --tw-numeric-figure: ;
 --tw-numeric-spacing: ;
 --tw-numeric-fraction: ;
 --tw-ring-inset: ;
 --tw-ring-offset-width: 0px;
 --tw-ring-offset-color: #fff;
 --tw-ring-color: rgb(59 130 246 / 0.5);
 --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000;
 --tw-ring-shadow: 0 0 #0000;
 --tw-shadow: 0 0 #0000;
 --tw-shadow-colored: 0 0 #0000;
 --tw-blur: ;
 --tw-brightness: ;
 --tw-contrast: ;
 --tw-grayscale: ;
 --tw-hue-rotate: ;
 --tw-invert: ;
 --tw-saturate: ;
 --tw-sepia: ;
 --tw-drop-shadow: ;
 --tw-backdrop-blur: ;
 --tw-backdrop-brightness: ;
 --tw-backdrop-contrast: ;
 --tw-backdrop-grayscale: ;
 --tw-backdrop-hue-rotate: ;
 --tw-backdrop-invert: ;
 --tw-backdrop-opacity: ;
 --tw-backdrop-saturate: ;
 --tw-backdrop-sepia: ;
}
::after,
::before {
 --tw-content: "";
}
html {
 line-height: 1.5;
 -webkit-text-size-adjust: 100%;
 -moz-tab-size: 4;
 -o-tab-size: 4;
 tab-size: 4;
 font-family: REM, sans-serif;
 font-feature-settings: normal;
 font-variation-settings: normal;
 position: relative;
 scroll-behavior: smooth;
}
body {
 margin: 0;
 line-height: inherit;
}
hr {
 height: 0;
 color: inherit;
 border-top-width: 1px;
}
abbr:where(

Lorem ipsum dolor sit amet...

) { -webkit-text-decoration: underline dotted; text-decoration: underline dotted; } h1, h2, h3, h4, h5, h6 { font-size: inherit; } a { color: inherit; text-decoration: inherit; } b, strong { font-weight: bolder; } code, kbd, pre, samp { font-family: ui-monospace, SFMono-Regular, Menlo, Monaco, Consolas, "Liberation Mono", "Courier New", monospace; font-size: 1em; } small { font-size: 80%; } sub, sup { font-size: 75%; line-height: 0; position: relative; vertical-align: baseline; } sub { bottom: -0.25em; } sup { top: -0.5em; } table { text-indent: 0; border-color: inherit; border-collapse: collapse; } button, input, optgroup, select, textarea { font-family: inherit; font-feature-settings: inherit; font-variation-settings: inherit; font-size: 100%; font-weight: inherit; line-height: inherit; color: inherit; margin: 0; padding: 0; } button, select { text-transform: none; } [type="button"], [type="reset"], [type="submit"], button { -webkit-appearance: button; background-color: transparent; background-image: none; } :-moz-focusring { outline: auto; } :-moz-ui-invalid { box-shadow: none; } progress { vertical-align: baseline; } ::-webkit-inner-spin-button, ::-webkit-outer-spin-button { height: auto; } [type="search"] { -webkit-appearance: textfield; outline-offset: -2px; } ::-webkit-search-decoration { -webkit-appearance: none; } ::-webkit-file-upload-button { -webkit-appearance: button; font: inherit; } summary { display: list-item; } blockquote, dd, dl, figure, h1, h2, h3, h4, h5, h6, hr, p, pre { margin: 0; } fieldset { margin: 0; padding: 0; } dialog, legend { padding: 0; } menu, ol, ul { list-style: none; margin: 0; padding: 0; } textarea { resize: vertical; } input::-moz-placeholder, textarea::-moz-placeholder { opacity: 1; color: #9ca3af; } input::placeholder, textarea::placeholder { opacity: 1; color: #9ca3af; } [role="button"], button { cursor: pointer; } :disabled { cursor: default; } audio, canvas, embed, iframe, img, object, svg, video { display: block; vertical-align: middle; } img, video { max-width: 100%; height: auto; } [hidden] { display: none; } ::backdrop { --tw-border-spacing-x: 0; --tw-border-spacing-y: 0; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-pan-x: ; --tw-pan-y: ; --tw-pinch-zoom: ; --tw-scroll-snap-strictness: proximity; --tw-gradient-from-position: ; --tw-gradient-via-position: ; --tw-gradient-to-position: ; --tw-ordinal: ; --tw-slashed-zero: ; --tw-numeric-figure: ; --tw-numeric-spacing: ; --tw-numeric-fraction: ; --tw-ring-inset: ; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgb(59 130 246 / 0.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow-colored: 0 0 #0000; --tw-blur: ; --tw-brightness: ; --tw-contrast: ; --tw-grayscale: ; --tw-hue-rotate: ; --tw-invert: ; --tw-saturate: ; --tw-sepia: ; --tw-drop-shadow: ; --tw-backdrop-blur: ; --tw-backdrop-brightness: ; --tw-backdrop-contrast: ; --tw-backdrop-grayscale: ; --tw-backdrop-hue-rotate: ; --tw-backdrop-invert: ; --tw-backdrop-opacity: ; --tw-backdrop-saturate: ; --tw-backdrop-sepia: ; } .container { width: 100%; margin-right: auto; margin-left: auto; padding-right: 1rem; padding-left: 1rem; } @media (min-width: 640px) { .container { max-width: 640px; padding-right: 1rem; padding-left: 1rem; } } @media (min-width: 768px) { .container { max-width: 768px; padding-right: 1rem; padding-left: 1rem; } } @media (min-width: 1024px) { .container { max-width: 1024px; padding-right: 1rem; padding-left: 1rem; } } @media (min-width: 1280px) { .container { max-width: 1280px; padding-right: 3rem; padding-left: 3rem; } } @media (min-width: 1536px) { .container { max-width: 1536px; padding-right: 14rem; padding-left: 14rem; } } .invisible { visibility: hidden; } .absolute { position: absolute; } .relative { position: relative; } .inset-0 { inset: 0px; } .bottom-0 { bottom: 0; } .left-0 { left: 0; } .right-0 { right: 0; } .top-0 { top: 0; } .top-1\/2 { top: 50%; } .z-10 { z-index: 10; } .z-20 { z-index: 20; } .z-30 { z-index: 30; } .m-1 { margin: 0.25rem; } .mx-10 { margin-left: 2.5rem; margin-right: 2.5rem; } .mx-auto { margin-left: auto; margin-right: auto; } .-mb-1 { margin-bottom: -0.25rem; } .-mb-8 { margin-bottom: -2rem; } .-ml-10 { margin-left: -2.5rem; } .-ml-12 { margin-left: -3rem; } .-ml-2 { margin-left: -0.5rem; } .-ml-3 { margin-left: -0.75rem; } .-mr-1 { margin-right: -0.25rem; } .-mr-10 { margin-right: -2.5rem; } .-mr-3 { margin-right: -0.75rem; } .-mr-5 { margin-right: -1.25rem; } .-mt-1 { margin-top: -0.25rem; } .-mt-10 { margin-top: -2.5rem; } .-mt-12 { margin-top: -3rem; } .mb-0 { margin-bottom: 0; } .mb-10 { margin-bottom: 2.5rem; } .mb-2 { margin-bottom: 0.5rem; } .mb-3 { margin-bottom: 0.75rem; } .mb-32 { margin-bottom: 8rem; } .mb-9 { margin-bottom: 2.25rem; } .ml-0 { margin-left: 0; } .ml-0\.5 { margin-left: 0.125rem; } .ml-1 { margin-left: 0.25rem; } .ml-2 { margin-left: 0.5rem; } .ml-9 { margin-left: 2.25rem; } .mr-1 { margin-right: 0.25rem; } .mr-2 { margin-right: 0.5rem; } .mr-4 { margin-right: 1rem; } .mt-0 { margin-top: 0; } .mt-0\.5 { margin-top: 0.125rem; } .mt-1 { margin-top: 0.25rem; } .box-border { box-sizing: border-box; } .block { display: block; } .inline-block { display: inline-block; } .flex { display: flex; } .inline-flex { display: inline-flex; } .grid { display: grid; } .hidden { display: none; } .h-0 { height: 0; } .h-0\.5 { height: 0.125rem; } .h-1 { height: 0.25rem; } .h-1\/3 { height: 33.333333%; } .h-10 { height: 2.5rem; } .h-12 { height: 3rem; } .h-16 { height: 4rem; } .h-20 { height: 5rem; } .h-24 { height: 6rem; } .h-32 { height: 8rem; } .h-4 { height: 1rem; } .h-40 { height: 10rem; } .h-48 { height: 12rem; } .h-5 { height: 1.25rem; } .h-6 { height: 1.5rem; } .h-64 { height: 16rem; } .h-8 { height: 2rem; } .h-full { height: 100%; } .w-0 { width: 0; } .w-0\.5 { width: 0.125rem; } .w-10 { width: 2.5rem; } .w-12 { width: 3rem; } .w-20 { width: 5rem; } .w-24 { width: 6rem; } .w-32 { width: 8rem; } .w-4 { width: 1rem; } .w-40 { width: 10rem; } .w-48 { width: 12rem; } .w-5 { width: 1.25rem; } .w-6 { width: 1.5rem; } .w-64 { width: 16rem; } .w-8 { width: 2rem; } .w-auto { width: auto; } .w-full { width: 100%; } .origin-bottom-left { transform-origin: bottom left; } .origin-center { transform-origin: center; } .origin-top-right { transform-origin: top right; } .-translate-x-1 { --tw-translate-x: -0.25rem; transform: translate(var(--tw-translate-x), var(--tw-translate-y)) rotate(var(--tw-rotate)) skewX(var(--tw-skew-x)) skewY(var(--tw-skew-y)) scaleX(var(--tw-scale-x)) scaleY(var(--tw-scale-y)); } .-translate-x-12 { --tw-translate-x: -3rem; transform: translate(var(--tw-translate-x), var(--tw-translate-y)) rotate(var(--tw-rotate)) skewX(var(--tw-skew-x)) skewY(var(--tw-skew-y)) scaleX(var(--tw-scale-x)) scaleY(var(--tw-scale-y)); } .-translate-x-2 { --tw-translate-x: -0.5rem; transform: translate(var(--tw-translate-x), var(--tw-translate-y)) rotate(var(--tw-rotate)) skewX(var(--tw-skew-x)) skewY(var(--tw-skew-y)) scaleX(var(--tw-scale-x)) scaleY(var(--tw-scale-y)); } .-translate-x-20 { --tw-translate-x: -5rem; transform: translate(var(--tw-translate-x), var(--tw-translate-y)) rotate(var(--tw-rotate)) skewX(var(--tw-skew-x)) skewY(var(--tw-skew-y)) scaleX(var(--tw-scale-x)) scaleY(var(--tw-scale-y)); } .-translate-x-56 { --tw-translate-x: -14rem; transform: translate(var(--tw-translate-x), var(--tw-translate-y)) rotate(var(--tw-rotate)) skewX(var(--tw-skew-x)) skewY(var(--tw-skew-y)) scaleX(var(--tw-scale-x)) scaleY(var(--tw-scale-y)); } .-translate-x-8 { --tw-translate-x: -2rem; transform: translate(var(--tw-translate-x), var(--tw-translate-y)) rotate(var(--tw-rotate)) skewX(var(--tw-skew-x)) skewY(var(--tw-skew-y)) scaleX(var(--tw-scale-x)) scaleY(var(--tw-scale-y)); } .-translate-x-full { --tw-translate-x: -100%; transform: translate(var(--tw-translate-x), var(--tw-translate-y)) rotate(var(--tw-rotate)) skewX(var(--tw-skew-x)) skewY(var(--tw-skew-y)) scaleX(var(--tw-scale-x)) scaleY(var(--tw-scale-y)); } .-translate-y-1 { --tw-translate-y: -0.25rem; transform: translate(var(--tw-translate-x), var(--tw-translate-y)) rotate(var(--tw-rotate)) skewX(var(--tw-skew-x)) skewY(var(--tw-skew-y)) scaleX(var(--tw-scale-x)) scaleY(var(--tw-scale-y)); } .-translate-y-1\/2 { --tw-translate-y: -50%; transform: translate(var(--tw-translate-x), var(--tw-translate-y)) rotate(var(--tw-rotate)) skewX(var(--tw-skew-x)) skewY(var(--tw-skew-y)) scaleX(var(--tw-scale-x)) scaleY(var(--tw-scale-y)); } .-translate-y-2 { --tw-translate-y: -0.5rem; transform: translate(var(--tw-translate-x), var(--tw-translate-y)) rotate(var(--tw-rotate)) skewX(var(--tw-skew-x)) skewY(var(--tw-skew-y)) scaleX(var(--tw-scale-x)) scaleY(var(--tw-scale-y)); } .-translate-y-24 { --tw-translate-y: -6rem; transform: translate(var(--tw-translate-x), var(--tw-translate-y)) rotate(var(--tw-rotate)) skewX(var(--tw-skew-x)) skewY(var(--tw-skew-y)) scaleX(var(--tw-scale-x)) scaleY(var(--tw-scale-y)); } .translate-x-0 { --tw-translate-x: 0px; transform: translate(var(--tw-translate-x), var(--tw-translate-y)) rotate(var(--tw-rotate)) skewX(var(--tw-skew-x)) skewY(var(--tw-skew-y)) scaleX(var(--tw-scale-x)) scaleY(var(--tw-scale-y)); } .translate-x-1 { --tw-translate-x: 0.25rem; transform: translate(var(--tw-translate-x), var(--tw-translate-y)) rotate(var(--tw-rotate)) skewX(var(--tw-skew-x)) skewY(var(--tw-skew-y)) scaleX(var(--tw-scale-x)) scaleY(var(--tw-scale-y)); } .translate-x-1\/2 { --tw-translate-x: 50%; transform: translate(var(--tw-translate-x), var(--tw-translate-y)) rotate(var(--tw-rotate)) skewX(var(--tw-skew-x)) skewY(var(--tw-skew-y)) scaleX(var(--tw-scale-x)) scaleY(var(--tw-scale-y)); } .translate-x-10 { --tw-translate-x: 2.5rem; transform: translate(var(--tw-translate-x), var(--tw-translate-y)) rotate(var(--tw-rotate)) skewX(var(--tw-skew-x)) skewY(var(--tw-skew-y)) scaleX(var(--tw-scale-x)) scaleY(var(--tw-scale-y)); } .translate-x-12 { --tw-translate-x: 3rem; transform: translate(var(--tw-translate-x), var(--tw-translate-y)) rotate(var(--tw-rotate)) skewX(var(--tw-skew-x)) skewY(var(--tw-skew-y)) scaleX(var(--tw-scale-x)) scaleY(var(--tw-scale-y)); } .translate-x-24 { --tw-translate-x: 6rem; transform: translate(var(--tw-translate-x), var(--tw-translate-y)) rotate(var(--tw-rotate)) skewX(var(--tw-skew-x)) skewY(var(--tw-skew-y)) scaleX(var(--tw-scale-x)) scaleY(var(--tw-scale-y)); } .translate-x-full { --tw-translate-x: 100%; transform: translate(var(--tw-translate-x), var(--tw-translate-y)) rotate(var(--tw-rotate)) skewX(var(--tw-skew-x)) skewY(var(--tw-skew-y)) scaleX(var(--tw-scale-x)) scaleY(var(--tw-scale-y)); } .translate-y-0 { --tw-translate-y: 0px; transform: translate(var(--tw-translate-x), var(--tw-translate-y)) rotate(var(--tw-rotate)) skewX(var(--tw-skew-x)) skewY(var(--tw-skew-y)) scaleX(var(--tw-scale-x)) scaleY(var(--tw-scale-y)); } .translate-y-1 { --tw-translate-y: 0.25rem; transform: translate(var(--tw-translate-x), var(--tw-translate-y)) rotate(var(--tw-rotate)) skewX(var(--tw-skew-x)) skewY(var(--tw-skew-y)) scaleX(var(--tw-scale-x)) scaleY(var(--tw-scale-y)); } .translate-y-10 { --tw-translate-y: 2.5rem; transform: translate(var(--tw-translate-x), var(--tw-translate-y)) rotate(var(--tw-rotate)) skewX(var(--tw-skew-x)) skewY(var(--tw-skew-y)) scaleX(var(--tw-scale-x)) scaleY(var(--tw-scale-y)); } .translate-y-12 { --tw-translate-y: 3rem; transform: translate(var(--tw-translate-x), var(--tw-translate-y)) rotate(var(--tw-rotate)) skewX(var(--tw-skew-x)) skewY(var(--tw-skew-y)) scaleX(var(--tw-scale-x)) scaleY(var(--tw-scale-y)); } .translate-y-8 { --tw-translate-y: 2rem; transform: translate(var(--tw-translate-x), var(--tw-translate-y)) rotate(var(--tw-rotate)) skewX(var(--tw-skew-x)) skewY(var(--tw-skew-y)) scaleX(var(--tw-scale-x)) scaleY(var(--tw-scale-y)); } .translate-y-full { --tw-translate-y: 100%; transform: translate(var(--tw-translate-x), var(--tw-translate-y)) rotate(var(--tw-rotate)) skewX(var(--tw-skew-x)) skewY(var(--tw-skew-y)) scaleX(var(--tw-scale-x)) scaleY(var(--tw-scale-y)); } .-rotate-12 { --tw-rotate: -12deg; transform: translate(var(--tw-translate-x), var(--tw-translate-y)) rotate(var(--tw-rotate)) skewX(var(--tw-skew-x)) skewY(var(--tw-skew-y)) scaleX(var(--tw-scale-x)) scaleY(var(--tw-scale-y)); } .-rotate-45 { --tw-rotate: -45deg; transform: translate(var(--tw-translate-x), var(--tw-translate-y)) rotate(var(--tw-rotate)) skewX(var(--tw-skew-x)) skewY(var(--tw-skew-y)) scaleX(var(--tw-scale-x)) scaleY(var(--tw-scale-y)); } .-rotate-90 { --tw-rotate: -90deg; transform: translate(var(--tw-translate-x), var(--tw-translate-y)) rotate(var(--tw-rotate)) skewX(var(--tw-skew-x)) skewY(var(--tw-skew-y)) scaleX(var(--tw-scale-x)) scaleY(var(--tw-scale-y)); } .rotate-12 { --tw-rotate: 12deg; transform: translate(var(--tw-translate-x), var(--tw-translate-y)) rotate(var(--tw-rotate)) skewX(var(--tw-skew-x)) skewY(var(--tw-skew-y)) scaleX(var(--tw-scale-x)) scaleY(var(--tw-scale-y)); } .rotate-45 { --tw-rotate: 45deg; transform: translate(var(--tw-translate-x), var(--tw-translate-y)) rotate(var(--tw-rotate)) skewX(var(--tw-skew-x)) skewY(var(--tw-skew-y)) scaleX(var(--tw-scale-x)) scaleY(var(--tw-scale-y)); } .rotate-\[-40deg\] { --tw-rotate: -40deg; transform: translate(var(--tw-translate-x), var(--tw-translate-y)) rotate(var(--tw-rotate)) skewX(var(--tw-skew-x)) skewY(var(--tw-skew-y)) scaleX(var(--tw-scale-x)) scaleY(var(--tw-scale-y)); } .-skew-x-12 { --tw-skew-x: -12deg; transform: translate(var(--tw-translate-x), var(--tw-translate-y)) rotate(var(--tw-rotate)) skewX(var(--tw-skew-x)) skewY(var(--tw-skew-y)) scaleX(var(--tw-scale-x)) scaleY(var(--tw-scale-y)); } .skew-x-12 { --tw-skew-x: 12deg; transform: translate(var(--tw-translate-x), var(--tw-translate-y)) rotate(var(--tw-rotate)) skewX(var(--tw-skew-x)) skewY(var(--tw-skew-y)) scaleX(var(--tw-scale-x)) scaleY(var(--tw-scale-y)); } .transform { transform: translate(var(--tw-translate-x), var(--tw-translate-y)) rotate(var(--tw-rotate)) skewX(var(--tw-skew-x)) skewY(var(--tw-skew-y)) scaleX(var(--tw-scale-x)) scaleY(var(--tw-scale-y)); } .cursor-pointer { cursor: pointer; } .select-none { -webkit-user-select: none; -moz-user-select: none; user-select: none; } .grid-cols-1 { grid-template-columns: repeat(1, minmax(0, 1fr)); } .items-center { align-items: center; } .justify-start { justify-content: flex-start; } .justify-center { justify-content: center; } .gap-6 { gap: 1.5rem; } .overflow-hidden { overflow: hidden; } .rounded { border-radius: 0.25rem; } .rounded-2xl { border-radius: 1rem; } .rounded-full { border-radius: 9999px; } .rounded-lg { border-radius: 0.5rem; } .rounded-md { border-radius: 0.375rem; } .rounded-xl { border-radius: 0.75rem; } .border { border-width: 1px; } .border-0 { border-width: 0; } .border-2 { border-width: 2px; } .border-4 { border-width: 4px; } .border-b-2 { border-bottom-width: 2px; } .border-b-4 { border-bottom-width: 4px; } .border-l-2 { border-left-width: 2px; } .border-t-2 { border-top-width: 2px; } .border-solid { border-style: solid; } .border-black { --tw-border-opacity: 1; border-color: rgb(0 0 0 / var(--tw-border-opacity)); } .border-blue-700 { --tw-border-opacity: 1; border-color: rgb(29 78 216 / var(--tw-border-opacity)); } .border-gray-100 { --tw-border-opacity: 1; border-color: rgb(243 244 246 / var(--tw-border-opacity)); } .border-gray-200 { --tw-border-opacity: 1; border-color: rgb(229 231 235 / var(--tw-border-opacity)); } .border-gray-600 { --tw-border-opacity: 1; border-color: rgb(75 85 99 / var(--tw-border-opacity)); } .border-gray-900 { --tw-border-opacity: 1; border-color: rgb(17 24 39 / var(--tw-border-opacity)); } .border-indigo-500 { --tw-border-opacity: 1; border-color: rgb(99 102 241 / var(--tw-border-opacity)); } .border-indigo-600 { --tw-border-opacity: 1; border-color: rgb(79 70 229 / var(--tw-border-opacity)); } .border-purple-500 { --tw-border-opacity: 1; border-color: rgb(168 85 247 / var(--tw-border-opacity)); } .border-purple-700 { --tw-border-opacity: 1; border-color: rgb(126 34 206 / var(--tw-border-opacity)); } .border-transparent { border-color: transparent; } .border-white { --tw-border-opacity: 1; border-color: rgb(255 255 255 / var(--tw-border-opacity)); } .bg-black { --tw-bg-opacity: 1; background-color: rgb(0 0 0 / var(--tw-bg-opacity)); } .bg-blue-100\/60 { background-color: rgb(219 234 254 / 0.6); } .bg-blue-600 { --tw-bg-opacity: 1; background-color: rgb(37 99 235 / var(--tw-bg-opacity)); } .bg-gray-100 { --tw-bg-opacity: 1; background-color: rgb(243 244 246 / var(--tw-bg-opacity)); } .bg-gray-50 { --tw-bg-opacity: 1; background-color: rgb(249 250 251 / var(--tw-bg-opacity)); } .bg-gray-600 { --tw-bg-opacity: 1; background-color: rgb(75 85 99 / var(--tw-bg-opacity)); } .bg-gray-800 { --tw-bg-opacity: 1; background-color: rgb(31 41 55 / var(--tw-bg-opacity)); } .bg-gray-900 { --tw-bg-opacity: 1; background-color: rgb(17 24 39 / var(--tw-bg-opacity)); } .bg-green-400 { --tw-bg-opacity: 1; background-color: rgb(74 222 128 / var(--tw-bg-opacity)); } .bg-green-500 { --tw-bg-opacity: 1; background-color: rgb(34 197 94 / var(--tw-bg-opacity)); } .bg-indigo-600 { --tw-bg-opacity: 1; background-color: rgb(79 70 229 / var(--tw-bg-opacity)); } .bg-pink-500 { --tw-bg-opacity: 1; background-color: rgb(236 72 153 / var(--tw-bg-opacity)); } .bg-pink-800 { --tw-bg-opacity: 1; background-color: rgb(157 23 77 / var(--tw-bg-opacity)); } .bg-purple-400 { --tw-bg-opacity: 1; background-color: rgb(192 132 252 / var(--tw-bg-opacity)); } .bg-purple-500 { --tw-bg-opacity: 1; background-color: rgb(168 85 247 / var(--tw-bg-opacity)); } .bg-purple-600 { --tw-bg-opacity: 1; background-color: rgb(147 51 234 / var(--tw-bg-opacity)); } .bg-purple-700 { --tw-bg-opacity: 1; background-color: rgb(126 34 206 / var(--tw-bg-opacity)); } .bg-purple-800 { --tw-bg-opacity: 1; background-color: rgb(107 33 168 / var(--tw-bg-opacity)); } .bg-red-300 { --tw-bg-opacity: 1; background-color: rgb(252 165 165 / var(--tw-bg-opacity)); } .bg-red-500 { --tw-bg-opacity: 1; background-color: rgb(239 68 68 / var(--tw-bg-opacity)); } .bg-red-600 { --tw-bg-opacity: 1; background-color: rgb(220 38 38 / var(--tw-bg-opacity)); } .bg-red-700 { --tw-bg-opacity: 1; background-color: rgb(185 28 28 / var(--tw-bg-opacity)); } .bg-sky-500 { --tw-bg-opacity: 1; background-color: rgb(14 165 233 / var(--tw-bg-opacity)); } .bg-transparent { background-color: transparent; } .bg-white { --tw-bg-opacity: 1; background-color: rgb(255 255 255 / var(--tw-bg-opacity)); } .bg-gradient-to-b { background-image: linear-gradient(to bottom, var(--tw-gradient-stops)); } .bg-gradient-to-br { background-image: linear-gradient(to bottom right, var(--tw-gradient-stops)); } .bg-gradient-to-l { background-image: linear-gradient(to left, var(--tw-gradient-stops)); } .bg-gradient-to-r { background-image: linear-gradient(to right, var(--tw-gradient-stops)); } .bg-gradient-to-t { background-image: linear-gradient(to top, var(--tw-gradient-stops)); } .bg-gradient-to-tr { background-image: linear-gradient(to top right, var(--tw-gradient-stops)); } .from-\[\#ff8a05\] { --tw-gradient-from: #ff8a05 var(--tw-gradient-from-position); --tw-gradient-to: rgb(255 138 5 / 0) var(--tw-gradient-to-position); --tw-gradient-stops: var(--tw-gradient-from), var(--tw-gradient-to); } .from-blue-500 { --tw-gradient-from: #3b82f6 var(--tw-gradient-from-position); --tw-gradient-to: rgb(59 130 246 / 0) var(--tw-gradient-to-position); --tw-gradient-stops: var(--tw-gradient-from), var(--tw-gradient-to); } .from-blue-600 { --tw-gradient-from: #2563eb var(--tw-gradient-from-position); --tw-gradient-to: rgb(37 99 235 / 0) var(--tw-gradient-to-position); --tw-gradient-stops: var(--tw-gradient-from), var(--tw-gradient-to); } .from-pink-400 { --tw-gradient-from: #f472b6 var(--tw-gradient-from-position); --tw-gradient-to: rgb(244 114 182 / 0) var(--tw-gradient-to-position); --tw-gradient-stops: var(--tw-gradient-from), var(--tw-gradient-to); } .from-pink-600 { --tw-gradient-from: #db2777 var(--tw-gradient-from-position); --tw-gradient-to: rgb(219 39 119 / 0) var(--tw-gradient-to-position); --tw-gradient-stops: var(--tw-gradient-from), var(--tw-gradient-to); } .from-purple-500 { --tw-gradient-from: #a855f7 var(--tw-gradient-from-position); --tw-gradient-to: rgb(168 85 247 / 0) var(--tw-gradient-to-position); --tw-gradient-stops: var(--tw-gradient-from), var(--tw-gradient-to); } .from-purple-600 { --tw-gradient-from: #9333ea var(--tw-gradient-from-position); --tw-gradient-to: rgb(147 51 234 / 0) var(--tw-gradient-to-position); --tw-gradient-stops: var(--tw-gradient-from), var(--tw-gradient-to); } .from-transparent { --tw-gradient-from: transparent var(--tw-gradient-from-position); --tw-gradient-to: rgb(0 0 0 / 0) var(--tw-gradient-to-position); --tw-gradient-stops: var(--tw-gradient-from), var(--tw-gradient-to); } .from-white { --tw-gradient-from: #fff var(--tw-gradient-from-position); --tw-gradient-to: rgb(255 255 255 / 0) var(--tw-gradient-to-position); --tw-gradient-stops: var(--tw-gradient-from), var(--tw-gradient-to); } .via-\[\#ff5478\] { --tw-gradient-to: rgb(255 84 120 / 0) var(--tw-gradient-to-position); --tw-gradient-stops: var(--tw-gradient-from), #ff5478 var(--tw-gradient-via-position), var(--tw-gradient-to); } .via-indigo-500 { --tw-gradient-to: rgb(99 102 241 / 0) var(--tw-gradient-to-position); --tw-gradient-stops: var(--tw-gradient-from), #6366f1 var(--tw-gradient-via-position), var(--tw-gradient-to); } .via-purple-600 { --tw-gradient-to: rgb(147 51 234 / 0) var(--tw-gradient-to-position); --tw-gradient-stops: var(--tw-gradient-from), #9333ea var(--tw-gradient-via-position), var(--tw-gradient-to); } .via-purple-700 { --tw-gradient-to: rgb(126 34 206 / 0) var(--tw-gradient-to-position); --tw-gradient-stops: var(--tw-gradient-from), #7e22ce var(--tw-gradient-via-position), var(--tw-gradient-to); } .via-transparent { --tw-gradient-to: rgb(0 0 0 / 0) var(--tw-gradient-to-position); --tw-gradient-stops: var(--tw-gradient-from), transparent var(--tw-gradient-via-position), var(--tw-gradient-to); } .to-\[\#ff00c6\] { --tw-gradient-to: #ff00c6 var(--tw-gradient-to-position); } .to-blue-400 { --tw-gradient-to: #60a5fa var(--tw-gradient-to-position); } .to-blue-500 { --tw-gradient-to: #3b82f6 var(--tw-gradient-to-position); } .to-blue-600 { --tw-gradient-to: #2563eb var(--tw-gradient-to-position); } .to-gray-50 { --tw-gradient-to: #f9fafb var(--tw-gradient-to-position); } .to-gray-700 { --tw-gradient-to: #374151 var(--tw-gradient-to-position); } .to-indigo-500 { --tw-gradient-to: #6366f1 var(--tw-gradient-to-position); } .to-pink-500 { --tw-gradient-to: #ec4899 var(--tw-gradient-to-position); } .to-pink-700 { --tw-gradient-to: #be185d var(--tw-gradient-to-position); } .to-purple-500 { --tw-gradient-to: #a855f7 var(--tw-gradient-to-position); } .to-purple-600 { --tw-gradient-to: #9333ea var(--tw-gradient-to-position); } .to-transparent { --tw-gradient-to: transparent var(--tw-gradient-to-position); } .bg-clip-text { -webkit-background-clip: text; background-clip: text; } .object-cover { -o-object-fit: cover; object-fit: cover; } .p-0 { padding: 0; } .p-0\.5 { padding: 0.125rem; } .p-4 { padding: 1rem; } .px-10 { padding-left: 2.5rem; padding-right: 2.5rem; } .px-12 { padding-left: 3rem; padding-right: 3rem; } .px-3 { padding-left: 0.75rem; padding-right: 0.75rem; } .px-3\.5 { padding-left: 0.875rem; padding-right: 0.875rem; } .px-4 { padding-left: 1rem; padding-right: 1rem; } .px-5 { padding-left: 1.25rem; padding-right: 1.25rem; } .px-6 { padding-left: 1.5rem; padding-right: 1.5rem; } .px-7 { padding-left: 1.75rem; padding-right: 1.75rem; } .px-8 { padding-left: 2rem; padding-right: 2rem; } .px-9 { padding-left: 2.25rem; padding-right: 2.25rem; } .py-0 { padding-top: 0; padding-bottom: 0; } .py-2 { padding-top: 0.5rem; padding-bottom: 0.5rem; } .py-2\.5 { padding-top: 0.625rem; padding-bottom: 0.625rem; } .py-3 { padding-top: 0.75rem; padding-bottom: 0.75rem; } .py-4 { padding-top: 1rem; padding-bottom: 1rem; } .pb-20 { padding-bottom: 5rem; } .pl-2 { padding-left: 0.5rem; } .pl-2\.5 { padding-left: 0.625rem; } .pl-4 { padding-left: 1rem; } .pr-12 { padding-right: 3rem; } .pr-4 { padding-right: 1rem; } .pr-5 { padding-right: 1.25rem; } .pt-28 { padding-top: 7rem; } .text-left { text-align: left; } .text-center { text-align: center; } .align-middle { vertical-align: middle; } .text-4xl { font-size: 2.25rem; line-height: 2.5rem; } .text-base { font-size: 1rem; line-height: 1.5rem; } .text-lg { font-size: 1.125rem; line-height: 1.75rem; } .text-sm { font-size: 0.875rem; line-height: 1.25rem; } .text-xl { font-size: 1.25rem; line-height: 1.75rem; } .font-bold { font-weight: 700; } .font-medium { font-weight: 500; } .font-semibold { font-weight: 600; } .uppercase { text-transform: uppercase; } .leading-6 { line-height: 1.5rem; } .leading-\[50px\] { line-height: 50px; } .leading-tight { line-height: 1.25; } .tracking-tighter { letter-spacing: -0.05em; } .tracking-wide { letter-spacing: 0.025em; } .text-amber-300 { --tw-text-opacity: 1; color: rgb(252 211 77 / var(--tw-text-opacity)); } .text-black { --tw-text-opacity: 1; color: rgb(0 0 0 / var(--tw-text-opacity)); } .text-blue-500 { --tw-text-opacity: 1; color: rgb(59 130 246 / var(--tw-text-opacity)); } .text-gray-500 { --tw-text-opacity: 1; color: rgb(107 114 128 / var(--tw-text-opacity)); } .text-gray-600 { --tw-text-opacity: 1; color: rgb(75 85 99 / var(--tw-text-opacity)); } .text-gray-800 { --tw-text-opacity: 1; color: rgb(31 41 55 / var(--tw-text-opacity)); } .text-gray-900 { --tw-text-opacity: 1; color: rgb(17 24 39 / var(--tw-text-opacity)); } .text-green-400 { --tw-text-opacity: 1; color: rgb(74 222 128 / var(--tw-text-opacity)); } .text-indigo-100 { --tw-text-opacity: 1; color: rgb(224 231 255 / var(--tw-text-opacity)); } .text-indigo-600 { --tw-text-opacity: 1; color: rgb(79 70 229 / var(--tw-text-opacity)); } .text-purple-500 { --tw-text-opacity: 1; color: rgb(168 85 247 / var(--tw-text-opacity)); } .text-purple-600 { --tw-text-opacity: 1; color: rgb(147 51 234 / var(--tw-text-opacity)); } .text-transparent { color: transparent; } .text-white { --tw-text-opacity: 1; color: rgb(255 255 255 / var(--tw-text-opacity)); } .no-underline { text-decoration-line: none; } .opacity-0 { opacity: 0; } .opacity-10 { opacity: 0.1; } .opacity-100 { opacity: 1; } .opacity-30 { opacity: 0.3; } .opacity-5 { opacity: 0.05; } .opacity-50 { opacity: 0.5; } .opacity-80 { opacity: 0.8; } .opacity-90 { opacity: 0.9; } .opacity-\[3\%\] { opacity: 3%; } .mix-blend-screen { mix-blend-mode: screen; } .shadow { --tw-shadow: 0 1px 3px 0 rgb(0 0 0 / 0.1), 0 1px 2px -1px rgb(0 0 0 / 0.1); --tw-shadow-colored: 0 1px 3px 0 var(--tw-shadow-color), 0 1px 2px -1px var(--tw-shadow-color); box-shadow: var(--tw-ring-offset-shadow, 0 0 #0000), var(--tw-ring-shadow, 0 0 #0000), var(--tw-shadow); } .shadow-2xl { --tw-shadow: 0 25px 50px -12px rgb(0 0 0 / 0.25); --tw-shadow-colored: 0 25px 50px -12px var(--tw-shadow-color); box-shadow: var(--tw-ring-offset-shadow, 0 0 #0000), var(--tw-ring-shadow, 0 0 #0000), var(--tw-shadow); } .shadow-inner { --tw-shadow: inset 0 2px 4px 0 rgb(0 0 0 / 0.05); --tw-shadow-colored: inset 0 2px 4px 0 var(--tw-shadow-color); box-shadow: var(--tw-ring-offset-shadow, 0 0 #0000), var(--tw-ring-shadow, 0 0 #0000), var(--tw-shadow); } .shadow-lg { --tw-shadow: 0 10px 15px -3px rgb(0 0 0 / 0.1), 0 4px 6px -4px rgb(0 0 0 / 0.1); --tw-shadow-colored: 0 10px 15px -3px var(--tw-shadow-color), 0 4px 6px -4px var(--tw-shadow-color); box-shadow: var(--tw-ring-offset-shadow, 0 0 #0000), var(--tw-ring-shadow, 0 0 #0000), var(--tw-shadow); } .shadow-md { --tw-shadow: 0 4px 6px -1px rgb(0 0 0 / 0.1), 0 2px 4px -2px rgb(0 0 0 / 0.1); --tw-shadow-colored: 0 4px 6px -1px var(--tw-shadow-color), 0 2px 4px -2px var(--tw-shadow-color); box-shadow: var(--tw-ring-offset-shadow, 0 0 #0000), var(--tw-ring-shadow, 0 0 #0000), var(--tw-shadow); } .shadow-sm { --tw-shadow: 0 1px 2px 0 rgb(0 0 0 / 0.05); --tw-shadow-colored: 0 1px 2px 0 var(--tw-shadow-color); box-shadow: var(--tw-ring-offset-shadow, 0 0 #0000), var(--tw-ring-shadow, 0 0 #0000), var(--tw-shadow); } .shadow-xl { --tw-shadow: 0 20px 25px -5px rgb(0 0 0 / 0.1), 0 8px 10px -6px rgb(0 0 0 / 0.1); --tw-shadow-colored: 0 20px 25px -5px var(--tw-shadow-color), 0 8px 10px -6px var(--tw-shadow-color); box-shadow: var(--tw-ring-offset-shadow, 0 0 #0000), var(--tw-ring-shadow, 0 0 #0000), var(--tw-shadow); } .ring-1 { --tw-ring-offset-shadow: var(--tw-ring-inset) 0 0 0 var(--tw-ring-offset-width) var(--tw-ring-offset-color); --tw-ring-shadow: var(--tw-ring-inset) 0 0 0 calc(1px + var(--tw-ring-offset-width)) var(--tw-ring-color); box-shadow: var(--tw-ring-offset-shadow), var(--tw-ring-shadow), var(--tw-shadow, 0 0 #0000); } .ring-indigo-300 { --tw-ring-opacity: 1; --tw-ring-color: rgb(165 180 252 / var(--tw-ring-opacity)); } .ring-offset-2 { --tw-ring-offset-width: 2px; } .ring-offset-indigo-200 { --tw-ring-offset-color: #c7d2fe; } .blur-md { --tw-blur: blur(12px); filter: var(--tw-blur) var(--tw-brightness) var(--tw-contrast) var(--tw-grayscale) var(--tw-hue-rotate) var(--tw-invert) var(--tw-saturate) var(--tw-sepia) var(--tw-drop-shadow); } .blur-sm { --tw-blur: blur(4px); filter: var(--tw-blur) var(--tw-brightness) var(--tw-contrast) var(--tw-grayscale) var(--tw-hue-rotate) var(--tw-invert) var(--tw-saturate) var(--tw-sepia) var(--tw-drop-shadow); } .filter { filter: var(--tw-blur) var(--tw-brightness) var(--tw-contrast) var(--tw-grayscale) var(--tw-hue-rotate) var(--tw-invert) var(--tw-saturate) var(--tw-sepia) var(--tw-drop-shadow); } .transition { transition-property: color, background-color, border-color, text-decoration-color, fill, stroke, opacity, box-shadow, transform, filter, backdrop-filter, -webkit-backdrop-filter; transition-timing-function: cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1); transition-duration: 150ms; } .transition-all { transition-property: all; transition-timing-function: cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1); transition-duration: 150ms; } .transition-colors { transition-property: color, background-color, border-color, text-decoration-color, fill, stroke; transition-timing-function: cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1); transition-duration: 150ms; } .delay-100 { transition-delay: 0.1s; } .delay-200 { transition-delay: 0.2s; } .delay-300 { transition-delay: 0.3s; } .duration-100 { transition-duration: 0.1s; } .duration-1000 { transition-duration: 1s; } .duration-150 { transition-duration: 150ms; } .duration-200 { transition-duration: 0.2s; } .duration-300 { transition-duration: 0.3s; } .duration-500 { transition-duration: 0.5s; } .duration-700 { transition-duration: 0.7s; } .ease-in-out { transition-timing-function: cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1); } .ease-linear { transition-timing-function: linear; } .ease-out { transition-timing-function: cubic-bezier(0, 0, 0.2, 1); } body { font-size: 15px; overflow-x: hidden; --tw-text-opacity: 1; color: rgb(55 65 81 / var(--tw-text-opacity)); } h1, h2, h3, h4, h5, h6 { font-weight: 600; } .before\:absolute::before { content: var(--tw-content); position: absolute; } .before\:bottom-0::before { content: var(--tw-content); bottom: 0; } .before\:left-0::before { content: var(--tw-content); left: 0; } .before\:h-\[2px\]::before { content: var(--tw-content); height: 2px; } .before\:w-0::before { content: var(--tw-content); width: 0; } .before\:bg-amber-300::before { content: var(--tw-content); --tw-bg-opacity: 1; background-color: rgb(252 211 77 / var(--tw-bg-opacity)); } .before\:transition-all::before { content: var(--tw-content); transition-property: all; transition-timing-function: cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1); transition-duration: 150ms; } .before\:duration-500::before { content: var(--tw-content); transition-duration: 0.5s; } .after\:absolute::after { content: var(--tw-content); position: absolute; } .after\:bottom-0::after { content: var(--tw-content); bottom: 0; } .after\:left-0::after { content: var(--tw-content); left: 0; } .after\:-z-10::after { content: var(--tw-content); z-index: -10; } .after\:h-0::after { content: var(--tw-content); height: 0; } .after\:w-full::after { content: var(--tw-content); width: 100%; } .after\:bg-amber-300::after { content: var(--tw-content); --tw-bg-opacity: 1; background-color: rgb(252 211 77 / var(--tw-bg-opacity)); } .after\:text-white::after { content: var(--tw-content); --tw-text-opacity: 1; color: rgb(255 255 255 / var(--tw-text-opacity)); } .after\:transition-all::after { content: var(--tw-content); transition-property: all; transition-timing-function: cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1); transition-duration: 150ms; } .after\:duration-500::after { content: var(--tw-content); transition-duration: 0.5s; } .focus-within\:border-blue-700:focus-within { --tw-border-opacity: 1; border-color: rgb(29 78 216 / var(--tw-border-opacity)); } .focus-within\:bg-blue-700:focus-within { --tw-bg-opacity: 1; background-color: rgb(29 78 216 / var(--tw-bg-opacity)); } .hover\:border-blue-600:hover { --tw-border-opacity: 1; border-color: rgb(37 99 235 / var(--tw-border-opacity)); } .hover\:border-blue-700:hover { --tw-border-opacity: 1; border-color: rgb(29 78 216 / var(--tw-border-opacity)); } .hover\:border-sky-500:hover { --tw-border-opacity: 1; border-color: rgb(14 165 233 / var(--tw-border-opacity)); } .hover\:bg-blue-100:hover { --tw-bg-opacity: 1; background-color: rgb(219 234 254 / var(--tw-bg-opacity)); } .hover\:bg-blue-700:hover { --tw-bg-opacity: 1; background-color: rgb(29 78 216 / var(--tw-bg-opacity)); } .hover\:bg-gray-200:hover { --tw-bg-opacity: 1; background-color: rgb(229 231 235 / var(--tw-bg-opacity)); } .hover\:bg-gray-50:hover { --tw-bg-opacity: 1; background-color: rgb(249 250 251 / var(--tw-bg-opacity)); } .hover\:bg-gray-700:hover { --tw-bg-opacity: 1; background-color: rgb(55 65 81 / var(--tw-bg-opacity)); } .hover\:bg-gray-800:hover { --tw-bg-opacity: 1; background-color: rgb(31 41 55 / var(--tw-bg-opacity)); } .hover\:bg-green-400:hover { --tw-bg-opacity: 1; background-color: rgb(74 222 128 / var(--tw-bg-opacity)); } .hover\:bg-green-500:hover { --tw-bg-opacity: 1; background-color: rgb(34 197 94 / var(--tw-bg-opacity)); } .hover\:bg-indigo-500:hover { --tw-bg-opacity: 1; background-color: rgb(99 102 241 / var(--tw-bg-opacity)); } .hover\:bg-transparent:hover { background-color: transparent; } .hover\:bg-white:hover { --tw-bg-opacity: 1; background-color: rgb(255 255 255 / var(--tw-bg-opacity)); } .hover\:bg-gradient-to-r:hover { background-image: linear-gradient(to right, var(--tw-gradient-stops)); } .hover\:from-gray-50:hover { --tw-gradient-from: #f9fafb var(--tw-gradient-from-position); --tw-gradient-to: rgb(249 250 251 / 0) var(--tw-gradient-to-position); --tw-gradient-stops: var(--tw-gradient-from), var(--tw-gradient-to); } .hover\:from-green-500:hover { --tw-gradient-from: #22c55e var(--tw-gradient-from-position); --tw-gradient-to: rgb(34 197 94 / 0) var(--tw-gradient-to-position); --tw-gradient-stops: var(--tw-gradient-from), var(--tw-gradient-to); } .hover\:from-purple-600:hover { --tw-gradient-from: #9333ea var(--tw-gradient-from-position); --tw-gradient-to: rgb(147 51 234 / 0) var(--tw-gradient-to-position); --tw-gradient-stops: var(--tw-gradient-from), var(--tw-gradient-to); } .hover\:to-green-400:hover { --tw-gradient-to: #4ade80 var(--tw-gradient-to-position); } .hover\:to-pink-600:hover { --tw-gradient-to: #db2777 var(--tw-gradient-to-position); } .hover\:to-white:hover { --tw-gradient-to: #fff var(--tw-gradient-to-position); } .hover\:pl-10:hover { padding-left: 2.5rem; } .hover\:pr-6:hover { padding-right: 1.5rem; } .hover\:text-black:hover { --tw-text-opacity: 1; color: rgb(0 0 0 / var(--tw-text-opacity)); } .hover\:text-blue-600:hover { --tw-text-opacity: 1; color: rgb(37 99 235 / var(--tw-text-opacity)); } .hover\:text-gray-600:hover { --tw-text-opacity: 1; color: rgb(75 85 99 / var(--tw-text-opacity)); } .hover\:text-sky-500:hover { --tw-text-opacity: 1; color: rgb(14 165 233 / var(--tw-text-opacity)); } .hover\:text-white:hover { --tw-text-opacity: 1; color: rgb(255 255 255 / var(--tw-text-opacity)); } .hover\:ring-1:hover { --tw-ring-offset-shadow: var(--tw-ring-inset) 0 0 0 var(--tw-ring-offset-width) var(--tw-ring-offset-color); --tw-ring-shadow: var(--tw-ring-inset) 0 0 0 calc(1px + var(--tw-ring-offset-width)) var(--tw-ring-color); box-shadow: var(--tw-ring-offset-shadow), var(--tw-ring-shadow), var(--tw-shadow, 0 0 #0000); } .hover\:ring-2:hover { --tw-ring-offset-shadow: var(--tw-ring-inset) 0 0 0 var(--tw-ring-offset-width) var(--tw-ring-offset-color); --tw-ring-shadow: var(--tw-ring-inset) 0 0 0 calc(2px + var(--tw-ring-offset-width)) var(--tw-ring-color); box-shadow: var(--tw-ring-offset-shadow), var(--tw-ring-shadow), var(--tw-shadow, 0 0 #0000); } .hover\:ring-green-400:hover { --tw-ring-opacity: 1; --tw-ring-color: rgb(74 222 128 / var(--tw-ring-opacity)); } .hover\:ring-purple-500:hover { --tw-ring-opacity: 1; --tw-ring-color: rgb(168 85 247 / var(--tw-ring-opacity)); } .hover\:ring-offset-2:hover { --tw-ring-offset-width: 2px; } .hover\:ring-offset-indigo-500:hover { --tw-ring-offset-color: #6366f1; } .hover\:delay-\[\.5s\]:hover { transition-delay: 0.5s; } .before\:hover\:w-full:hover::before { content: var(--tw-content); width: 100%; } .after\:hover\:h-full:hover::after { content: var(--tw-content); height: 100%; } .after\:hover\:delay-\[0\.4s\]:hover::after { content: var(--tw-content); transition-delay: 0.4s; } .focus\:no-underline:focus { text-decoration-line: none; } .focus\:shadow-none:focus { --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow-colored: 0 0 #0000; box-shadow: var(--tw-ring-offset-shadow, 0 0 #0000), var(--tw-ring-shadow, 0 0 #0000), var(--tw-shadow); } .focus\:outline-none:focus { outline: transparent solid 2px; outline-offset: 2px; } .focus\:ring-2:focus { --tw-ring-offset-shadow: var(--tw-ring-inset) 0 0 0 var(--tw-ring-offset-width) var(--tw-ring-offset-color); --tw-ring-shadow: var(--tw-ring-inset) 0 0 0 calc(2px + var(--tw-ring-offset-width)) var(--tw-ring-color); box-shadow: var(--tw-ring-offset-shadow), var(--tw-ring-shadow), var(--tw-shadow, 0 0 #0000); } .focus\:ring-blue-500:focus { --tw-ring-opacity: 1; --tw-ring-color: rgb(59 130 246 / var(--tw-ring-opacity)); } .focus\:ring-indigo-600:focus { --tw-ring-opacity: 1; --tw-ring-color: rgb(79 70 229 / var(--tw-ring-opacity)); } .focus\:ring-offset-2:focus { --tw-ring-offset-width: 2px; } .active\:border-purple-600:active { --tw-border-opacity: 1; border-color: rgb(147 51 234 / var(--tw-border-opacity)); } .active\:to-white:active { --tw-gradient-to: #fff var(--tw-gradient-to-position); } .active\:shadow-none:active { --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow-colored: 0 0 #0000; box-shadow: var(--tw-ring-offset-shadow, 0 0 #0000), var(--tw-ring-shadow, 0 0 #0000), var(--tw-shadow); } .group:hover .group-hover\:top-0 { top: 0; } .group:hover .group-hover\:-mr-4 { margin-right: -1rem; } .group:hover .group-hover\:-mt-4 { margin-top: -1rem; } .group:hover .group-hover\:mb-0 { margin-bottom: 0; } .group:hover .group-hover\:mb-12 { margin-bottom: 3rem; } .group:hover .group-hover\:mb-32 { margin-bottom: 8rem; } .group:hover .group-hover\:ml-0 { margin-left: 0; } .group:hover .group-hover\:mr-0 { margin-right: 0; } .group:hover .group-hover\:mt-0 { margin-top: 0; } .group:hover .group-hover\:h-32 { height: 8rem; } .group:hover .group-hover\:h-56 { height: 14rem; } .group:hover .group-hover\:h-64 { height: 16rem; } .group:hover .group-hover\:h-full { height: 100%; } .group:hover .group-hover\:w-32 { width: 8rem; } .group:hover .group-hover\:w-56 { width: 14rem; } .group:hover .group-hover\:w-full { width: 100%; } .group:hover .group-hover\:-translate-x-0 { --tw-translate-x: -0px; transform: translate(var(--tw-translate-x), var(--tw-translate-y)) rotate(var(--tw-rotate)) skewX(var(--tw-skew-x)) skewY(var(--tw-skew-y)) scaleX(var(--tw-scale-x)) scaleY(var(--tw-scale-y)); } .group:hover .group-hover\:-translate-x-40 { --tw-translate-x: -10rem; transform: translate(var(--tw-translate-x), var(--tw-translate-y)) rotate(var(--tw-rotate)) skewX(var(--tw-skew-x)) skewY(var(--tw-skew-y)) scaleX(var(--tw-scale-x)) scaleY(var(--tw-scale-y)); } .group:hover .group-hover\:-translate-x-8 { --tw-translate-x: -2rem; transform: translate(var(--tw-translate-x), var(--tw-translate-y)) rotate(var(--tw-rotate)) skewX(var(--tw-skew-x)) skewY(var(--tw-skew-y)) scaleX(var(--tw-scale-x)) scaleY(var(--tw-scale-y)); } .group:hover .group-hover\:-translate-y-0 { --tw-translate-y: -0px; transform: translate(var(--tw-translate-x), var(--tw-translate-y)) rotate(var(--tw-rotate)) skewX(var(--tw-skew-x)) skewY(var(--tw-skew-y)) scaleX(var(--tw-scale-x)) scaleY(var(--tw-scale-y)); } .group:hover .group-hover\:-translate-y-32 { --tw-translate-y: -8rem; transform: translate(var(--tw-translate-x), var(--tw-translate-y)) rotate(var(--tw-rotate)) skewX(var(--tw-skew-x)) skewY(var(--tw-skew-y)) scaleX(var(--tw-scale-x)) scaleY(var(--tw-scale-y)); } .group:hover .group-hover\:translate-x-0 { --tw-translate-x: 0px; transform: translate(var(--tw-translate-x), var(--tw-translate-y)) rotate(var(--tw-rotate)) skewX(var(--tw-skew-x)) skewY(var(--tw-skew-y)) scaleX(var(--tw-scale-x)) scaleY(var(--tw-scale-y)); } .group:hover .group-hover\:translate-x-12 { --tw-translate-x: 3rem; transform: translate(var(--tw-translate-x), var(--tw-translate-y)) rotate(var(--tw-rotate)) skewX(var(--tw-skew-x)) skewY(var(--tw-skew-y)) scaleX(var(--tw-scale-x)) scaleY(var(--tw-scale-y)); } .group:hover .group-hover\:translate-x-full { --tw-translate-x: 100%; transform: translate(var(--tw-translate-x), var(--tw-translate-y)) rotate(var(--tw-rotate)) skewX(var(--tw-skew-x)) skewY(var(--tw-skew-y)) scaleX(var(--tw-scale-x)) scaleY(var(--tw-scale-y)); } .group:hover .group-hover\:translate-y-0 { --tw-translate-y: 0px; transform: translate(var(--tw-translate-x), var(--tw-translate-y)) rotate(var(--tw-rotate)) skewX(var(--tw-skew-x)) skewY(var(--tw-skew-y)) scaleX(var(--tw-scale-x)) scaleY(var(--tw-scale-y)); } .group:hover .group-hover\:-rotate-180 { --tw-rotate: -180deg; transform: translate(var(--tw-translate-x), var(--tw-translate-y)) rotate(var(--tw-rotate)) skewX(var(--tw-skew-x)) skewY(var(--tw-skew-y)) scaleX(var(--tw-scale-x)) scaleY(var(--tw-scale-y)); } .group:hover .group-hover\:rotate-180 { --tw-rotate: 180deg; transform: translate(var(--tw-translate-x), var(--tw-translate-y)) rotate(var(--tw-rotate)) skewX(var(--tw-skew-x)) skewY(var(--tw-skew-y)) scaleX(var(--tw-scale-x)) scaleY(var(--tw-scale-y)); } .group:hover .group-hover\:rotate-90 { --tw-rotate: 90deg; transform: translate(var(--tw-translate-x), var(--tw-translate-y)) rotate(var(--tw-rotate)) skewX(var(--tw-skew-x)) skewY(var(--tw-skew-y)) scaleX(var(--tw-scale-x)) scaleY(var(--tw-scale-y)); } .group:hover .group-hover\:-skew-x-12 { --tw-skew-x: -12deg; transform: translate(var(--tw-translate-x), var(--tw-translate-y)) rotate(var(--tw-rotate)) skewX(var(--tw-skew-x)) skewY(var(--tw-skew-y)) scaleX(var(--tw-scale-x)) scaleY(var(--tw-scale-y)); } .group:hover .group-hover\:skew-x-12 { --tw-skew-x: 12deg; transform: translate(var(--tw-translate-x), var(--tw-translate-y)) rotate(var(--tw-rotate)) skewX(var(--tw-skew-x)) skewY(var(--tw-skew-y)) scaleX(var(--tw-scale-x)) scaleY(var(--tw-scale-y)); } .group:hover .group-hover\:border-\[25px\] { border-width: 25px; } .group:hover .group-hover\:bg-black { --tw-bg-opacity: 1; background-color: rgb(0 0 0 / var(--tw-bg-opacity)); } .group:hover .group-hover\:bg-purple-500 { --tw-bg-opacity: 1; background-color: rgb(168 85 247 / var(--tw-bg-opacity)); } .group:hover .group-hover\:bg-purple-600 { --tw-bg-opacity: 1; background-color: rgb(147 51 234 / var(--tw-bg-opacity)); } .group:hover .group-hover\:bg-purple-700 { --tw-bg-opacity: 1; background-color: rgb(126 34 206 / var(--tw-bg-opacity)); } .group:hover .group-hover\:bg-opacity-0 { --tw-bg-opacity: 0; } .group:hover .group-hover\:from-\[\#ff00c6\] { --tw-gradient-from: #ff00c6 var(--tw-gradient-from-position); --tw-gradient-to: rgb(255 0 198 / 0) var(--tw-gradient-to-position); --tw-gradient-stops: var(--tw-gradient-from), var(--tw-gradient-to); } .group:hover .group-hover\:via-\[\#ff5478\] { --tw-gradient-to: rgb(255 84 120 / 0) var(--tw-gradient-to-position); --tw-gradient-stops: var(--tw-gradient-from), #ff5478 var(--tw-gradient-via-position), var(--tw-gradient-to); } .group:hover .group-hover\:to-\[\#ff8a05\] { --tw-gradient-to: #ff8a05 var(--tw-gradient-to-position); } .group:hover .group-hover\:text-blue-600 { --tw-text-opacity: 1; color: rgb(37 99 235 / var(--tw-text-opacity)); } .group:hover .group-hover\:text-gray-200 { --tw-text-opacity: 1; color: rgb(229 231 235 / var(--tw-text-opacity)); } .group:hover .group-hover\:text-white { --tw-text-opacity: 1; color: rgb(255 255 255 / var(--tw-text-opacity)); } .group:hover .group-hover\:opacity-100 { opacity: 1; } .group:hover .group-hover\:blur-sm { --tw-blur: blur(4px); filter: var(--tw-blur) var(--tw-brightness) var(--tw-contrast) var(--tw-grayscale) var(--tw-hue-rotate) var(--tw-invert) var(--tw-saturate) var(--tw-sepia) var(--tw-drop-shadow); } .group:active .group-active\:bg-transparent { background-color: transparent; } .group:active .group-active\:opacity-0 { opacity: 0; } @media (min-width: 640px) { .sm\:mb-0 { margin-bottom: 0; } .sm\:w-auto { width: auto; } .sm\:grid-cols-2 { grid-template-columns: repeat(2, minmax(0, 1fr)); } } @media (min-width: 768px) { .md\:mx-0 { margin-left: 0; margin-right: 0; } .md\:w-auto { width: auto; } .md\:grid-cols-3 { grid-template-columns: repeat(3, minmax(0, 1fr)); } } @media (min-width: 1024px) { .lg\:flex { display: flex; } } /*# sourceMappingURL=style.min.css.map */

Oke, như thế là xong, quá đơn giản đúng không nào. Tuy nhiên, như thế rất dễ phát sinh ra lỗi tại vì nó sẽ ghi đè Css làm vỡ giao diện gốc. Cho nên, các bạn có thể thực hiện bằng cách tạo 1 nút mới. Xong thêm class css vào là xong thôi

Dưới đây là 1 số Css Button đẹp mình đã tổng hợp. Khi tạo bạn chỉ cần điều chỉnh lại cho phù hợp với nhu cầu của các bạn hơn là được. Sử dụng các class “btn-1 ” để hoạt động css.

.custom-btn {
 width: 130px;
 height: 40px;
 color: #fff;
 border-radius: 5px;
 padding: 10px 25px;
 font-family: 'Lato', sans-serif;
 font-weight: 500;
 background: transparent;
 cursor: pointer;
 transition: all 0.3s ease;
 position: relative;
 display: inline-block;
  box-shadow:inset 2px 2px 2px 0px rgba(255,255,255,.5),
  7px 7px 20px 0px rgba(0,0,0,.1),
  4px 4px 5px 0px rgba(0,0,0,.1);
 outline: none;
}

/* 1 */
.btn-1 {
 background: rgb(6,14,131);
 background: linear-gradient(0deg, rgba(6,14,131,1) 0%, rgba(12,25,180,1) 100%);
 border: none;
}
.btn-1:hover {
  background: rgb(0,3,255);
background: linear-gradient(0deg, rgba(0,3,255,1) 0%, rgba(2,126,251,1) 100%);
}

/* 2 */
.btn-2 {
 background: rgb(96,9,240);
 background: linear-gradient(0deg, rgba(96,9,240,1) 0%, rgba(129,5,240,1) 100%);
 border: none;
 
}
.btn-2:before {
 height: 0%;
 width: 2px;
}
.btn-2:hover {
 box-shadow: 4px 4px 6px 0 rgba(255,255,255,.5),
       -4px -4px 6px 0 rgba(116, 125, 136, .5), 
  inset -4px -4px 6px 0 rgba(255,255,255,.2),
  inset 4px 4px 6px 0 rgba(0, 0, 0, .4);
}


/* 3 */
.btn-3 {
 background: rgb(0,172,238);
background: linear-gradient(0deg, rgba(0,172,238,1) 0%, rgba(2,126,251,1) 100%);
 width: 130px;
 height: 40px;
 line-height: 42px;
 padding: 0;
 border: none;
 
}
.btn-3 span {
 position: relative;
 display: block;
 width: 100%;
 height: 100%;
}
.btn-3:before,
.btn-3:after {
 position: absolute;
 content: "";
 right: 0;
 top: 0;
  background: rgba(2,126,251,1);
 transition: all 0.3s ease;
}
.btn-3:before {
 height: 0%;
 width: 2px;
}
.btn-3:after {
 width: 0%;
 height: 2px;
}
.btn-3:hover{
  background: transparent;
 box-shadow: none;
}
.btn-3:hover:before {
 height: 100%;
}
.btn-3:hover:after {
 width: 100%;
}
.btn-3 span:hover{
  color: rgba(2,126,251,1);
}
.btn-3 span:before,
.btn-3 span:after {
 position: absolute;
 content: "";
 left: 0;
 bottom: 0;
  background: rgba(2,126,251,1);
 transition: all 0.3s ease;
}
.btn-3 span:before {
 width: 2px;
 height: 0%;
}
.btn-3 span:after {
 width: 0%;
 height: 2px;
}
.btn-3 span:hover:before {
 height: 100%;
}
.btn-3 span:hover:after {
 width: 100%;
}

/* 4 */
.btn-4 {
 background-color: #4dccc6;
background-image: linear-gradient(315deg, #4dccc6 0%, #96e4df 74%);
 line-height: 42px;
 padding: 0;
 border: none;
}
.btn-4:hover{
 background-color: #89d8d3;
background-image: linear-gradient(315deg, #89d8d3 0%, #03c8a8 74%);
}
.btn-4 span {
 position: relative;
 display: block;
 width: 100%;
 height: 100%;
}
.btn-4:before,
.btn-4:after {
 position: absolute;
 content: "";
 right: 0;
 top: 0;
  box-shadow: 4px 4px 6px 0 rgba(255,255,255,.9),
       -4px -4px 6px 0 rgba(116, 125, 136, .2), 
  inset -4px -4px 6px 0 rgba(255,255,255,.9),
  inset 4px 4px 6px 0 rgba(116, 125, 136, .3);
 transition: all 0.3s ease;
}
.btn-4:before {
 height: 0%;
 width: .1px;
}
.btn-4:after {
 width: 0%;
 height: .1px;
}
.btn-4:hover:before {
 height: 100%;
}
.btn-4:hover:after {
 width: 100%;
}
.btn-4 span:before,
.btn-4 span:after {
 position: absolute;
 content: "";
 left: 0;
 bottom: 0;
 box-shadow: 4px 4px 6px 0 rgba(255,255,255,.9),
       -4px -4px 6px 0 rgba(116, 125, 136, .2), 
  inset -4px -4px 6px 0 rgba(255,255,255,.9),
  inset 4px 4px 6px 0 rgba(116, 125, 136, .3);
 transition: all 0.3s ease;
}
.btn-4 span:before {
 width: .1px;
 height: 0%;
}
.btn-4 span:after {
 width: 0%;
 height: .1px;
}
.btn-4 span:hover:before {
 height: 100%;
}
.btn-4 span:hover:after {
 width: 100%;
}

/* 5 */
.btn-5 {
 width: 130px;
 height: 40px;
 line-height: 42px;
 padding: 0;
 border: none;
 background: rgb(255,27,0);
background: linear-gradient(0deg, rgba(255,27,0,1) 0%, rgba(251,75,2,1) 100%);
}
.btn-5:hover {
 color: #f0094a;
 background: transparent;
  box-shadow:none;
}
.btn-5:before,
.btn-5:after{
 content:'';
 position:absolute;
 top:0;
 right:0;
 height:2px;
 width:0;
 background: #f0094a;
 box-shadow:
  -1px -1px 5px 0px #fff,
  7px 7px 20px 0px #0003,
  4px 4px 5px 0px #0002;
 transition:400ms ease all;
}
.btn-5:after{
 right:inherit;
 top:inherit;
 left:0;
 bottom:0;
}
.btn-5:hover:before,
.btn-5:hover:after{
 width:100%;
 transition:800ms ease all;
}


/* 6 */
.btn-6 {
 background: rgb(247,150,192);
background: radial-gradient(circle, rgba(247,150,192,1) 0%, rgba(118,174,241,1) 100%);
 line-height: 42px;
 padding: 0;
 border: none;
}
.btn-6 span {
 position: relative;
 display: block;
 width: 100%;
 height: 100%;
}
.btn-6:before,
.btn-6:after {
 position: absolute;
 content: "";
 height: 0%;
 width: 1px;
 box-shadow:
  -1px -1px 20px 0px rgba(255,255,255,1),
  -4px -4px 5px 0px rgba(255,255,255,1),
  7px 7px 20px 0px rgba(0,0,0,.4),
  4px 4px 5px 0px rgba(0,0,0,.3);
}
.btn-6:before {
 right: 0;
 top: 0;
 transition: all 500ms ease;
}
.btn-6:after {
 left: 0;
 bottom: 0;
 transition: all 500ms ease;
}
.btn-6:hover{
 background: transparent;
 color: #76aef1;
 box-shadow: none;
}
.btn-6:hover:before {
 transition: all 500ms ease;
 height: 100%;
}
.btn-6:hover:after {
 transition: all 500ms ease;
 height: 100%;
}
.btn-6 span:before,
.btn-6 span:after {
 position: absolute;
 content: "";
 box-shadow:
  -1px -1px 20px 0px rgba(255,255,255,1),
  -4px -4px 5px 0px rgba(255,255,255,1),
  7px 7px 20px 0px rgba(0,0,0,.4),
  4px 4px 5px 0px rgba(0,0,0,.3);
}
.btn-6 span:before {
 left: 0;
 top: 0;
 width: 0%;
 height: .5px;
 transition: all 500ms ease;
}
.btn-6 span:after {
 right: 0;
 bottom: 0;
 width: 0%;
 height: .5px;
 transition: all 500ms ease;
}
.btn-6 span:hover:before {
 width: 100%;
}
.btn-6 span:hover:after {
 width: 100%;
}

/* 7 */
.btn-7 {
background: linear-gradient(0deg, rgba(255,151,0,1) 0%, rgba(251,75,2,1) 100%);
 line-height: 42px;
 padding: 0;
 border: none;
}
.btn-7 span {
 position: relative;
 display: block;
 width: 100%;
 height: 100%;
}
.btn-7:before,
.btn-7:after {
 position: absolute;
 content: "";
 right: 0;
 bottom: 0;
 background: rgba(251,75,2,1);
 box-shadow:
  -7px -7px 20px 0px rgba(255,255,255,.9),
  -4px -4px 5px 0px rgba(255,255,255,.9),
  7px 7px 20px 0px rgba(0,0,0,.2),
  4px 4px 5px 0px rgba(0,0,0,.3);
 transition: all 0.3s ease;
}
.btn-7:before{
  height: 0%;
  width: 2px;
}
.btn-7:after {
 width: 0%;
 height: 2px;
}
.btn-7:hover{
 color: rgba(251,75,2,1);
 background: transparent;
}
.btn-7:hover:before {
 height: 100%;
}
.btn-7:hover:after {
 width: 100%;
}
.btn-7 span:before,
.btn-7 span:after {
 position: absolute;
 content: "";
 left: 0;
 top: 0;
 background: rgba(251,75,2,1);
 box-shadow:
  -7px -7px 20px 0px rgba(255,255,255,.9),
  -4px -4px 5px 0px rgba(255,255,255,.9),
  7px 7px 20px 0px rgba(0,0,0,.2),
  4px 4px 5px 0px rgba(0,0,0,.3);
 transition: all 0.3s ease;
}
.btn-7 span:before {
 width: 2px;
 height: 0%;
}
.btn-7 span:after {
 height: 2px;
 width: 0%;
}
.btn-7 span:hover:before {
 height: 100%;
}
.btn-7 span:hover:after {
 width: 100%;
}

/* 8 */
.btn-8 {
 background-color: #f0ecfc;
background-image: linear-gradient(315deg, #f0ecfc 0%, #c797eb 74%);
 line-height: 42px;
 padding: 0;
 border: none;
}
.btn-8 span {
 position: relative;
 display: block;
 width: 100%;
 height: 100%;
}
.btn-8:before,
.btn-8:after {
 position: absolute;
 content: "";
 right: 0;
 bottom: 0;
 background: #c797eb;
 /*box-shadow: 4px 4px 6px 0 rgba(255,255,255,.5),
       -4px -4px 6px 0 rgba(116, 125, 136, .2), 
  inset -4px -4px 6px 0 rgba(255,255,255,.5),
  inset 4px 4px 6px 0 rgba(116, 125, 136, .3);*/
 transition: all 0.3s ease;
}
.btn-8:before{
  height: 0%;
  width: 2px;
}
.btn-8:after {
 width: 0%;
 height: 2px;
}
.btn-8:hover:before {
 height: 100%;
}
.btn-8:hover:after {
 width: 100%;
}
.btn-8:hover{
 background: transparent;
}
.btn-8 span:hover{
 color: #c797eb;
}
.btn-8 span:before,
.btn-8 span:after {
 position: absolute;
 content: "";
 left: 0;
 top: 0;
 background: #c797eb;
 /*box-shadow: 4px 4px 6px 0 rgba(255,255,255,.5),
       -4px -4px 6px 0 rgba(116, 125, 136, .2), 
  inset -4px -4px 6px 0 rgba(255,255,255,.5),
  inset 4px 4px 6px 0 rgba(116, 125, 136, .3);*/
 transition: all 0.3s ease;
}
.btn-8 span:before {
 width: 2px;
 height: 0%;
}
.btn-8 span:after {
 height: 2px;
 width: 0%;
}
.btn-8 span:hover:before {
 height: 100%;
}
.btn-8 span:hover:after {
 width: 100%;
}
 

/* 9 */
.btn-9 {
 border: none;
 transition: all 0.3s ease;
 overflow: hidden;
}
.btn-9:after {
 position: absolute;
 content: " ";
 z-index: -1;
 top: 0;
 left: 0;
 width: 100%;
 height: 100%;
  background-color: #1fd1f9;
background-image: linear-gradient(315deg, #1fd1f9 0%, #b621fe 74%);
 transition: all 0.3s ease;
}
.btn-9:hover {
 background: transparent;
 box-shadow: 4px 4px 6px 0 rgba(255,255,255,.5),
       -4px -4px 6px 0 rgba(116, 125, 136, .2), 
  inset -4px -4px 6px 0 rgba(255,255,255,.5),
  inset 4px 4px 6px 0 rgba(116, 125, 136, .3);
 color: #fff;
}
.btn-9:hover:after {
 -webkit-transform: scale(2) rotate(180deg);
 transform: scale(2) rotate(180deg);
 box-shadow: 4px 4px 6px 0 rgba(255,255,255,.5),
       -4px -4px 6px 0 rgba(116, 125, 136, .2), 
  inset -4px -4px 6px 0 rgba(255,255,255,.5),
  inset 4px 4px 6px 0 rgba(116, 125, 136, .3);
}

/* 10 */
.btn-10 {
 background: rgb(22,9,240);
background: linear-gradient(0deg, rgba(22,9,240,1) 0%, rgba(49,110,244,1) 100%);
 color: #fff;
 border: none;
 transition: all 0.3s ease;
 overflow: hidden;
}
.btn-10:after {
 position: absolute;
 content: " ";
 top: 0;
 left: 0;
 z-index: -1;
 width: 100%;
 height: 100%;
 transition: all 0.3s ease;
 -webkit-transform: scale(.1);
 transform: scale(.1);
}
.btn-10:hover {
 color: #fff;
 border: none;
 background: transparent;
}
.btn-10:hover:after {
 background: rgb(0,3,255);
background: linear-gradient(0deg, rgba(2,126,251,1) 0%, rgba(0,3,255,1)100%);
 -webkit-transform: scale(1);
 transform: scale(1);
}

/* 11 */
.btn-11 {
 border: none;
 background: rgb(251,33,117);
  background: linear-gradient(0deg, rgba(251,33,117,1) 0%, rgba(234,76,137,1) 100%);
  color: #fff;
  overflow: hidden;
}
.btn-11:hover {
  text-decoration: none;
  color: #fff;
}
.btn-11:before {
  position: absolute;
  content: '';
  display: inline-block;
  top: -180px;
  left: 0;
  width: 30px;
  height: 100%;
  background-color: #fff;
  animation: shiny-btn1 3s ease-in-out infinite;
}
.btn-11:hover{
 opacity: .7;
}
.btn-11:active{
 box-shadow: 4px 4px 6px 0 rgba(255,255,255,.3),
       -4px -4px 6px 0 rgba(116, 125, 136, .2), 
  inset -4px -4px 6px 0 rgba(255,255,255,.2),
  inset 4px 4px 6px 0 rgba(0, 0, 0, .2);
}


@-webkit-keyframes shiny-btn1 {
  0% { -webkit-transform: scale(0) rotate(45deg); opacity: 0; }
  80% { -webkit-transform: scale(0) rotate(45deg); opacity: 0.5; }
  81% { -webkit-transform: scale(4) rotate(45deg); opacity: 1; }
  100% { -webkit-transform: scale(50) rotate(45deg); opacity: 0; }
}


/* 12 */
.btn-12{
 position: relative;
 right: 20px;
 bottom: 20px;
 border:none;
 box-shadow: none;
 width: 130px;
 height: 40px;
 line-height: 42px;
 -webkit-perspective: 230px;
 perspective: 230px;
}
.btn-12 span {
 background: rgb(0,172,238);
background: linear-gradient(0deg, rgba(0,172,238,1) 0%, rgba(2,126,251,1) 100%);
 display: block;
 position: absolute;
 width: 130px;
 height: 40px;
 box-shadow:inset 2px 2px 2px 0px rgba(255,255,255,.5),
  7px 7px 20px 0px rgba(0,0,0,.1),
  4px 4px 5px 0px rgba(0,0,0,.1);
 border-radius: 5px;
 margin:0;
 text-align: center;
 -webkit-box-sizing: border-box;
 -moz-box-sizing: border-box;
 box-sizing: border-box;
 -webkit-transition: all .3s;
 transition: all .3s;
}
.btn-12 span:nth-child(1) {
 box-shadow:
  -7px -7px 20px 0px #fff9,
  -4px -4px 5px 0px #fff9,
  7px 7px 20px 0px #0002,
  4px 4px 5px 0px #0001;
 -webkit-transform: rotateX(90deg);
 -moz-transform: rotateX(90deg);
 transform: rotateX(90deg);
 -webkit-transform-origin: 50% 50% -20px;
 -moz-transform-origin: 50% 50% -20px;
 transform-origin: 50% 50% -20px;
}
.btn-12 span:nth-child(2) {
 -webkit-transform: rotateX(0deg);
 -moz-transform: rotateX(0deg);
 transform: rotateX(0deg);
 -webkit-transform-origin: 50% 50% -20px;
 -moz-transform-origin: 50% 50% -20px;
 transform-origin: 50% 50% -20px;
}
.btn-12:hover span:nth-child(1) {
 box-shadow:inset 2px 2px 2px 0px rgba(255,255,255,.5),
  7px 7px 20px 0px rgba(0,0,0,.1),
  4px 4px 5px 0px rgba(0,0,0,.1);
 -webkit-transform: rotateX(0deg);
 -moz-transform: rotateX(0deg);
 transform: rotateX(0deg);
}
.btn-12:hover span:nth-child(2) {
 box-shadow:inset 2px 2px 2px 0px rgba(255,255,255,.5),
  7px 7px 20px 0px rgba(0,0,0,.1),
  4px 4px 5px 0px rgba(0,0,0,.1);
 color: transparent;
 -webkit-transform: rotateX(-90deg);
 -moz-transform: rotateX(-90deg);
 transform: rotateX(-90deg);
}


/* 13 */
.btn-13 {
 background-color: #89d8d3;
background-image: linear-gradient(315deg, #89d8d3 0%, #03c8a8 74%);
 border: none;
 z-index: 1;
}
.btn-13:after {
 position: absolute;
 content: "";
 width: 100%;
 height: 0;
 bottom: 0;
 left: 0;
 z-index: -1;
 border-radius: 5px;
  background-color: #4dccc6;
background-image: linear-gradient(315deg, #4dccc6 0%, #96e4df 74%);
 box-shadow:
  -7px -7px 20px 0px #fff9,
  -4px -4px 5px 0px #fff9,
  7px 7px 20px 0px #0002,
  4px 4px 5px 0px #0001;
 transition: all 0.3s ease;
}
.btn-13:hover {
 color: #fff;
}
.btn-13:hover:after {
 top: 0;
 height: 100%;
}
.btn-13:active {
 top: 2px;
}


/* 14 */
.btn-14 {
 background: rgb(255,151,0);
 border: none;
 z-index: 1;
}
.btn-14:after {
 position: absolute;
 content: "";
 width: 100%;
 height: 0;
 top: 0;
 left: 0;
 z-index: -1;
 border-radius: 5px;
 background-color: #eaf818;
 background-image: linear-gradient(315deg, #eaf818 0%, #f6fc9c 74%);
  box-shadow:inset 2px 2px 2px 0px rgba(255,255,255,.5);
  7px 7px 20px 0px rgba(0,0,0,.1),
  4px 4px 5px 0px rgba(0,0,0,.1);
 transition: all 0.3s ease;
}
.btn-14:hover {
 color: #000;
}
.btn-14:hover:after {
 top: auto;
 bottom: 0;
 height: 100%;
}
.btn-14:active {
 top: 2px;
}

/* 15 */
.btn-15 {
 background: #b621fe;
 border: none;
 z-index: 1;
}
.btn-15:after {
 position: absolute;
 content: "";
 width: 0;
 height: 100%;
 top: 0;
 right: 0;
 z-index: -1;
 background-color: #663dff;
 border-radius: 5px;
  box-shadow:inset 2px 2px 2px 0px rgba(255,255,255,.5),
  7px 7px 20px 0px rgba(0,0,0,.1),
  4px 4px 5px 0px rgba(0,0,0,.1);
 transition: all 0.3s ease;
}
.btn-15:hover {
 color: #fff;
}
.btn-15:hover:after {
 left: 0;
 width: 100%;
}
.btn-15:active {
 top: 2px;
}


/* 16 */
.btn-16 {
 border: none;
 color: #000;
}
.btn-16:after {
 position: absolute;
 content: "";
 width: 0;
 height: 100%;
 top: 0;
 left: 0;
 direction: rtl;
 z-index: -1;
 box-shadow:
  -7px -7px 20px 0px #fff9,
  -4px -4px 5px 0px #fff9,
  7px 7px 20px 0px #0002,
  4px 4px 5px 0px #0001;
 transition: all 0.3s ease;
}
.btn-16:hover {
 color: #000;
}
.btn-16:hover:after {
 left: auto;
 right: 0;
 width: 100%;
}
.btn-16:active {
 top: 2px;
}
 .b-green, .b-green:before {
  background: rgba(73,155,234,1);
  background: -moz-linear-gradient(45deg, rgba(73,155,234,1) 0%, rgba(26,188,156,1) 100%);
  background: -webkit-gradient(left bottom, right top, color-stop(0%, rgba(73,155,234,1)), color-stop(100%, rgba(26,188,156,1)));
  background: -webkit-linear-gradient(45deg, rgba(73,155,234,1) 0%, rgba(26,188,156,1) 100%);
  background: -o-linear-gradient(45deg, rgba(73,155,234,1) 0%, rgba(26,188,156,1) 100%);
  background: -ms-linear-gradient(45deg, rgba(73,155,234,1) 0%, rgba(26,188,156,1) 100%);
  background: linear-gradient(45deg, rgba(73,155,234,1) 0%, rgba(26,188,156,1) 100%);
  filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#499bea', endColorstr='#1abc9c', GradientType=1 );
 }
 /*PINK*/
 .b-pink, .b-pink:before {
  background: rgba(231,72,234,1);
  background: -moz-linear-gradient(45deg, rgba(231,72,234,1) 0%, rgba(75,26,188,1) 100%);
  background: -webkit-gradient(left bottom, right top, color-stop(0%, rgba(231,72,234,1)), color-stop(100%, rgba(75,26,188,1)));
  background: -webkit-linear-gradient(45deg, rgba(231,72,234,1) 0%, rgba(75,26,188,1) 100%);
  background: -o-linear-gradient(45deg, rgba(231,72,234,1) 0%, rgba(75,26,188,1) 100%);
  background: -ms-linear-gradient(45deg, rgba(231,72,234,1) 0%, rgba(75,26,188,1) 100%);
  background: linear-gradient(45deg, rgba(231,72,234,1) 0%, rgba(75,26,188,1) 100%);
  filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#e748ea', endColorstr='#4b1abc', GradientType=1 );
 }
 /*RED*/
 .b-red, .b-red:before {
  background: rgba(234,110,72,1);
  background: -moz-linear-gradient(45deg, rgba(234,110,72,1) 0%, rgba(188,26,99,1) 100%);
  background: -webkit-gradient(left bottom, right top, color-stop(0%, rgba(234,110,72,1)), color-stop(100%, rgba(188,26,99,1)));
  background: -webkit-linear-gradient(45deg, rgba(234,110,72,1) 0%, rgba(188,26,99,1) 100%);
  background: -o-linear-gradient(45deg, rgba(234,110,72,1) 0%, rgba(188,26,99,1) 100%);
  background: -ms-linear-gradient(45deg, rgba(234,110,72,1) 0%, rgba(188,26,99,1) 100%);
  background: linear-gradient(45deg, rgba(234,110,72,1) 0%, rgba(188,26,99,1) 100%);
  filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#ea6e48', endColorstr='#bc1a63', GradientType=1 );
 }
 /*ORANGE*/
 .b-orange, .b-orange:before {
  background: rgba(255,193,7,1);
  background: -moz-linear-gradient(45deg, rgba(255,193,7,1) 0%, rgba(255,87,34,1) 100%);
  background: -webkit-gradient(left bottom, right top, color-stop(0%, rgba(255,193,7,1)), color-stop(100%, rgba(255,87,34,1)));
  background: -webkit-linear-gradient(45deg, rgba(255,193,7,1) 0%, rgba(255,87,34,1) 100%);
  background: -o-linear-gradient(45deg, rgba(255,193,7,1) 0%, rgba(255,87,34,1) 100%);
  background: -ms-linear-gradient(45deg, rgba(255,193,7,1) 0%, rgba(255,87,34,1) 100%);
  background: linear-gradient(45deg, rgba(255,193,7,1) 0%, rgba(255,87,34,1) 100%);
  filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#ffc107', endColorstr='#ff5722', GradientType=1 );
 }
 /*BLUE*/
 .b-blue, .b-blue:before {
  background: rgba(5,118,255,1);
  background: -moz-linear-gradient(45deg, rgba(5,118,255,1) 0%, rgba(36,248,255,1) 100%);
  background: -webkit-gradient(left bottom, right top, color-stop(0%, rgba(5,118,255,1)), color-stop(100%, rgba(36,248,255,1)));
  background: -webkit-linear-gradient(45deg, rgba(5,118,255,1) 0%, rgba(36,248,255,1) 100%);
  background: -o-linear-gradient(45deg, rgba(5,118,255,1) 0%, rgba(36,248,255,1) 100%);
  background: -ms-linear-gradient(45deg, rgba(5,118,255,1) 0%, rgba(36,248,255,1) 100%);
  background: linear-gradient(45deg, rgba(5,118,255,1) 0%, rgba(36,248,255,1) 100%);
  filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#0576ff', endColorstr='#24f8ff', GradientType=1 );
 }
.btn-hover {
  width: 200px;
  font-size: 16px;
  font-weight: 600;
  color: #fff;
  cursor: pointer;
  margin: 20px;
  height: 55px;
  text-align:center;
  border: none;
  background-size: 300% 100%;

  border-radius: 50px;
  moz-transition: all .4s ease-in-out;
  -o-transition: all .4s ease-in-out;
  -webkit-transition: all .4s ease-in-out;
  transition: all .4s ease-in-out;
}

.btn-hover:hover {
  background-position: 100% 0;
  moz-transition: all .4s ease-in-out;
  -o-transition: all .4s ease-in-out;
  -webkit-transition: all .4s ease-in-out;
  transition: all .4s ease-in-out;
}

.btn-hover:focus {
  outline: none;
}

.btn-hover.color-1 {
  background-image: linear-gradient(to right, #25aae1, #40e495, #30dd8a, #2bb673);
  box-shadow: 0 4px 15px 0 rgba(49, 196, 190, 0.75);
}
.btn-hover.color-2 {
  background-image: linear-gradient(to right, #f5ce62, #e43603, #fa7199, #e85a19);
  box-shadow: 0 4px 15px 0 rgba(229, 66, 10, 0.75);
}
.btn-hover.color-3 {
  background-image: linear-gradient(to right, #667eea, #764ba2, #6B8DD6, #8E37D7);
  box-shadow: 0 4px 15px 0 rgba(116, 79, 168, 0.75);
}
.btn-hover.color-4 {
  background-image: linear-gradient(to right, #fc6076, #ff9a44, #ef9d43, #e75516);
  box-shadow: 0 4px 15px 0 rgba(252, 104, 110, 0.75);
}
.btn-hover.color-5 {
  background-image: linear-gradient(to right, #0ba360, #3cba92, #30dd8a, #2bb673);
  box-shadow: 0 4px 15px 0 rgba(23, 168, 108, 0.75);
}
.btn-hover.color-6 {
  background-image: linear-gradient(to right, #009245, #FCEE21, #00A8C5, #D9E021);
  box-shadow: 0 4px 15px 0 rgba(83, 176, 57, 0.75);
}
.btn-hover.color-7 {
  background-image: linear-gradient(to right, #6253e1, #852D91, #A3A1FF, #F24645);
  box-shadow: 0 4px 15px 0 rgba(126, 52, 161, 0.75);
}
.btn-hover.color-8 {
  background-image: linear-gradient(to right, #29323c, #485563, #2b5876, #4e4376);
  box-shadow: 0 4px 15px 0 rgba(45, 54, 65, 0.75);
}
.btn-hover.color-9 {
  background-image: linear-gradient(to right, #25aae1, #4481eb, #04befe, #3f86ed);
  box-shadow: 0 4px 15px 0 rgba(65, 132, 234, 0.75);
}
.btn-hover.color-10 {
    background-image: linear-gradient(to right, #ed6ea0, #ec8c69, #f7186a , #FBB03B);
  box-shadow: 0 4px 15px 0 rgba(236, 116, 149, 0.75);
}
.btn-hover.color-11 {
    background-image: linear-gradient(to right, #eb3941, #f15e64, #e14e53, #e2373f); box-shadow: 0 5px 15px rgba(242, 97, 103, .4);
}

Xem thêm bài viết

Cách css hiệu ứng chữ tỷ lệ đậu visa cực kỳ đẹp

Cách code và css thanh tiến trình cực kỳ đẹp

Css button theo hình con quay wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


0766734539
Tổng Đài Miễn Phí Cước Gọi
Yêu cầu tư vấn